83. പാപത്തിന്‍ വന്‍ വിഷത്തെ – Papathin van vishathe

MALAYALAM

പാപത്തിന്‍ വന്‍ വിഷത്തെയൊഴിപ്പാന്‍
സാത്താന്‍ തന്നുടെ ബലമഴിപ്പാന്‍
രക്ഷകന്‍ ഇക്ഷിതിയില്‍ വന്നാന്‍ യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

2
ആശയറ്റെന്‍ സ്ഥിതി താനറിഞ്ഞു
ഈശകോപാഗ്നിയില്‍ വീണെരിഞ്ഞു
വിശുദ്ധ നിണം വിയര്‍പ്പായ് തിരിഞ്ഞു യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

3
തന്‍മുഖ പങ്കജമതിലടിച്ചു
മുള്‍മുടി തലയില്‍ വെച്ചാഞ്ഞടിച്ചു;
മുതുകിനെ ഉഴുതതുപോല്‍ തകര്‍ത്തു യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

4
ക്രൂശില്‍ കൈകാല്‍കളെ താന്‍വിരിച്ചു
ക്രൂരന്മാര്‍ ആണികളതില്‍ തറച്ചു;
കൊടിയ വേദനയെനിക്കായ് സഹിച്ചു യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

5
ചൊരിഞ്ഞു തന്‍ തിരുനിണം എന്‍ബലിയായ്
നുറുങ്ങിയെന്‍ പാപത്താലേശുവിന്‍മെയ്
തകര്‍ന്നു തന്‍ ഹൃദയം എന്‍പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

6
യേശുവിന്‍ സ്നേഹ വിശേഷമതിന്‍
ആശയം ഹരിച്ചാല്‍ എനിക്കതു തേന്‍
ശാശ്വത ഭാഗ്യ മെനിക്കതിനാല്‍ യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

7
ജീവനെ യേശുവിന്നര്‍പ്പിച്ചെന്‍
സര്‍വ്വവുമവന്നായ്ലേപിച്ചേന്‍
പാവനജീവിതമാകണമെന്‍ യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

8
മരണം നേരിടുമളവില്‍ താന്‍
ശരണം തന്നുടെ മാര്‍വ്വില്‍ ഞാന്‍
വിരവോടണയും കൃപയാലേ യേശുവിന്നു മഹത്വം!
യേശുവിന്നു മഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന്നു മഹത്വം!
കുരിശിലവന്‍ മരിച്ചെന്‍ പേര്‍ക്കായ് യേശുവിന്നു മഹത്വം!

MANGLISH

Papathin van vishathe ozhippan
saatthaanu thannute balamazhippaanu
rakshakanu ikshithiyilu vannaanu yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

2
aashayattenu sthithi thaanarinju
eeshakopaagniyilu veenerinju
vishuddha ninam viyarppaayu thirinju yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

3
thanmukha pankajamathilaticchu
mulmuti thalayilu vecchaanjaticchu;
muthukine uzhuthathupolu thakartthu yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

4
krooshilu kykaalkale thaanviricchu
krooranmaaru aanikalathilu tharacchu;
kotiya vedanayenikkaayu sahicchu yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

5
chorinju thanu thiruninam enbaliyaayu
nurungiyenu paapatthaaleshuvinmeyu
thakarnnu thanu hrudayam enperkkaayu yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

6
yeshuvinu sneha visheshamathinu
aashayam haricchaalu enikkathu thenu
shaashvatha bhaagya menikkathinaalu yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

7
jeevane yeshuvinnarppicchenu
sarvvavumavannaaylepicchenu
paavanajeevithamaakanamenu yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

8
maranam neritumalavilu thaanu
sharanam thannute maarvvilu njaanu
viravotanayum krupayaale yeshuvinnu mahathvam!
Yeshuvinnu mahathvam mahathvam yeshuvinnu mahathvam!
Kurishilavanu maricchenu perkkaayu yeshuvinnu mahathvam!

Papathin van vishathe ozhippan…


Click here

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *