79. എന്‍ ആത്മാവേ വാഴ്ത്തുക – En athmave vazhthuka

MALAYALAM

എന്‍ ആത്മാവേ! വാഴ്ത്തുക നീ-നിന്നുടെ
കര്‍ത്താവിനെ,
തന്‍ ഉപകാരങ്ങള്‍ ഒന്നും – എന്നുമെ മറക്കൊല
നിന്‍ അകൃത്യങ്ങള്‍ ഒക്കെയും – സന്തതം മോചിച്ചു നിന്‍
രോഗമെല്ലാം മാറ്റി നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിടുന്നു താന്‍

2
ജീവനെ നാശത്തില്‍ നിന്നു-വീണ്‍ടെടുത്തു നിന്നെ തന്‍
കാരുണ്യങ്ങളാല്‍ കിരീട-ധാരണം ചെയ്യുന്നവന്‍
നന്മയാല്‍ നാള്‍തോറുമേ നീ ഉണ്‍മയില്‍ തൃപ്തനായ്
നിന്‍
യൗവ്വനം കഴുകനെപ്പോല്‍-പുതുതാക്കുന്നു നിത്യം

3
സര്‍വ്വത്തിനുമായ് സ്തുതിക്ക-ദൈവമാം പിതാവിനെ
കര്‍ത്തന്‍ നല്ലോന്‍, തന്‍ കരുണ-നിത്യമായുള്ളതത്രെ
തന്നുടെ വഴികളെല്ലാം – ഉന്നതം എന്നാകിലും
തന്‍ പ്രിയമക്കള്‍ക്കു സര്‍വ്വം – നന്മയായ് വന്നിടുമേ.

MANGLISH

En athmave vazhthuka nee-ninnute
kartthaavine,
thanu upakaarangalu onnum – ennume marakkola
ninu akruthyangalu okkeyum – santhatham mochicchu ninu
rogamellaam maatti ninne saukhyamaakkitunnu thaanu

2
jeevane naashatthilu ninnu-veendetutthu ninne thanu
kaarunyangalaalu kireeta-dhaaranam cheyyunnavanu
nanmayaalu naalthorume nee unmayilu thrupthanaayu
ninu
yauvvanam kazhukaneppol-puthuthaakkunnu nithyam

3
sarvvatthinumaayu sthuthikka-dyvamaam pithaavine
kartthanu nallonu, thanu karuna-nithyamaayullathathre
thannute vazhikalellaam – unnatham ennaakilum
thanu priyamakkalkku sarvvam – nanmayaayu vannitume.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *