77. ദേവനു സദാ ജയമംഗളം – Devanu sada jaya mangalam

Devanu sada jaya mangalam
Title

Devanu sada jaya mangalam

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

ദേവനു സദാ ജയ മംഗളം ശുഭം
ദേവനു സദാ ഭവതും മംഗളം…

1
വാനവുമിഹലോകവുമതിലുള്ളഖിലവും
ഊനമെന്യേ സൃഷ്ടി താതനാം- ദേവനു

2
പാപതിമിര നീതിമിഹിരനായനു സരണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ വന്നപുത്രനാം- ദേവനു

3
പാപവഴിയെ വിട്ടൊഴിവതിനായ് നരന്നുസദാ
പാപബോധം നല്‍കുന്നോരാത്മാവാം- ദേവനു

4
നാക ഭവനത്തിങ്കലഖിലമര്‍ത്യരണയുവാന്‍
നന്നായിച്ഛിക്കും ഏകത്രയിയാം- ദേവനു

MANGLISH

devanu sada jaya mangalam shubham
devanu sadaa bhavathum mamgalam…

1
vaanavumihalokavumathilullakhilavum
oonamenye srushti thaathanaam- devanu

2
paapathimira neethimihiranaayanu saranam
poortthiyaakkuvaanu vannaputhranaam- devanu

3
paapavazhiye vittozhivathinaayu narannusadaa
paapabodham nalkunnoraathmaavaam- devanu

4
naaka bhavanatthinkalakhilamarthyaranayuvaanu
nannaayichchhikkum ekathrayiyaam- devanu

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *