110. ഒന്നുമില്ലായ്കയില്‍നിന്നെന്നെ – Onnumillaykayil ninnenne ninnude

Album Album Lyrics
Onnumillaykayil ninnenne ninnude Marthoma Kristheeya Keerthanangal

MALAYALAM

ഒന്നുമില്ലായ്കയില്‍നിന്നെന്നെ
നിന്നുടെ ഛായയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചു
നിത്യമായ് സ്നേഹിച്ചെന്നെ നിന്‍റെ
പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ

നിന്‍ മഹാ കൃപയ്ക്കായ്
നിന്നെ ഞാന്‍ സ്തുതിച്ചീടുമെന്നും (2)

2
ഈ ലോകത്തില്‍ വന്നേശു എന്‍റെ
മാലൊഴിപ്പാന്‍ സഹിച്ചു, ബഹു
പീഡകള്‍, സങ്കടങ്ങള്‍, പങ്ക
പ്പാടുകള്‍, നീചമരണവും -നിന്‍ മഹാ

3
മോചനം, വീണ്‍ടും ജനനവും
നീചപാപിയെന്നില്‍ വസിപ്പാന്‍
നിന്നാത്മാവിന്‍റെ ദാനവും, നീ
തന്നു സ്വര്‍ഗാനുഗ്രഹങ്ങളും -നിന്‍ മഹാ

4
അന്നവസ്ത്രാദി നന്‍മകളെ
എണ്ണമില്ലാതെന്‍മേല്‍ ചൊരിഞ്ഞു
തിന്മകള്‍ സര്‍വ്വത്തില്‍നിന്നെന്നെ
കണ്‍മണിപോലെ കാക്കുന്നു നീ -നിന്‍ മഹാ

5
നാശം ഇല്ലാത്തവകാശവും
യേശുവിന്‍ ഭാഗ്യസന്നിധിയും
നീതിയിന്‍ വാടാമൂടിയതും
നിന്‍മക്കള്‍ക്കും സ്വര്‍ഗെ ലഭിക്കും -നിന്‍ മഹാ…

MANGLISH

Onnumillaykayil ninnenne ninnude chhaayayilu srushticchu
nithyamaayu snehicchenne ninte
puthrane thannu rakshicchu nee

ninu mahaa krupaykkaayu
ninne njaanu sthuthiccheetumennum (2)

2
ee lokatthilu vanneshu ente
maalozhippaanu sahicchu, bahu
peedakalu, sankatangalu, panka
ppaatukalu, neechamaranavum -ninu mahaa

3
mochanam, veendum jananavum
neechapaapiyennilu vasippaanu
ninnaathmaavinte daanavum, nee
thannu svargaanugrahangalum -ninu mahaa

4
annavasthraadi nanmakale
ennamillaathenmelu chorinju
thinmakalu sarvvatthilninnenne
kanmanipole kaakkunnu nee -ninu mahaa

5
naasham illaatthavakaashavum
yeshuvinu bhaagyasannidhiyum
neethiyinu vaataamootiyathum
ninmakkalkkum svarge labhikkum -ninu mahaa…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *