107. ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും – Njan ennum sthuthikum

Album Album Lyrics
Njan ennum sthuthikum Marthoma Kristheeya Keerthanangal
MALAYALAM

ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും എന്‍ പരനെ തിരുമനുസുതനെ ആനന്ദഗാനങ്ങള്‍ പാടിപ്പുകഴ്ത്തി ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും

1 പാപത്തിന്‍ ശാപത്തില്‍ നിന്നും- എന്‍റെ പ്രാണനെ കാത്തവനെന്നും പാരില്‍ തന്നന്‍പിനു തുല്യമില്ലൊന്നും- ഞാനെന്നും

2 നല്കിയവന്‍ രക്ഷാദാനം തന്നില്‍കണ്‍ടു ഞാന്‍ ദൈവിക ജ്ഞാനം തന്‍ പാദസേവയതെന്നഭിമാനം- ഞാനെന്നും

3 നിര്‍ത്തുക എന്നെ വിശുദ്ധി തന്നില്‍ നിത്യവും ഏറിവരുവാന്‍ കര്‍ത്തനെ കാക്കുക അന്ത്യമതോളം- ഞാനെന്നും

4 ആയിരം നാവുകളാലും പതിനായിരം വാക്കുകളാലും ഹാ ദിവ്യ സ്നേഹമവര്‍ണ്ണ്യമാരാലും- ഞാനെന്നും

5 നിത്യത തന്നില്‍ ഞാനെത്തും- തന്‍റെസ്തുത്യപാദങ്ങള്‍ ഞാന്‍ മുത്തും ഭക്തിയിലാനന്ദക്കണ്ണീര്‍ ഞാന്‍ വീഴ്ത്തും-ഞാനെന്നും

MANGLISH

Njan ennum sthuthikum enu parane thirumanusuthane aanandagaanangalu paatippukazhtthi Njan ennum sthuthikum

1 paapatthinu shaapatthilu ninnum- ente praanane kaatthavanennum paarilu thannanpinu thulyamillonnum- Njan ennum sthuthikum…

2 nalkiyavanu rakshaadaanam thannilkandu njaanu dyvika jnjaanam thanu paadasevayathennabhimaanam- Njaan ennum sthuthikum…

3 nirtthuka enne vishuddhi thannilu nithyavum erivaruvaanu kartthane kaakkuka anthuyamatholam- Njaan ennum sthuthikum…

4 aayiram naavukalaalum pathinaayiram vaakkukalaalum haa divya snehamavarnnuyamaaraalum- Njaan ennum sthuthikum…

5 nithyatha thannilu njaanetthum- thantesthuthyapaadangalu njaanu mutthum bhakthiyilaanandakkanneeru njaanu veezhtthum- Njaan ennum sthuthikum…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *