103. പര ദേവാ സ്വര്‍ഗ്ഗപുരദേവാ – Para devaa svar‍ggapura deva

MALAYALAM

പര ദേവാ സ്വര്‍ഗ്ഗ- പുരദേവാ ബഹു
വരദേവാ പങ്കഹരദേവാ യേശുദേവാ!

2
പരലോകംവിട്ടു നരലോകേ ഒരു
ചെറുബാലന്‍ ആയ-പരസൂനോ! യേശുദേവാ!

3
ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ- സദാ
ആനന്ദമേ നിനക്കേ- വന്ദനം യേശു ദേവാ! നിത്യം

4
ഹാലേലൂയ്യാ പിതാവി-നല്ലേ ലൂയ്യാ എന്നും
ഹല്ലേലൂയ്യാ എങ്ങും ഹല്ലേലൂയ്യാ-ആമേന്‍

5
ഏലോഹീം തിരുസുതന്‍ ഇമ്മാനുവേലിന്നും
ഈ ലോകം പരലോകം എങ്ങും ഹല്ലെലൂയാ-മേന്‍

6
ശുദ്ധാത്മാവിനും നിത്യം-ഹല്ലെലൂയ്യ
പരിശുദ്ധാത്മ ദേവനെന്നും ഹല്ലെലുയാ-മേന്‍

(മോശവത്സലം)

MANGLISH

Para devaa svar‍ggapura deva bahu
varadevaa pankaharadevaa yeshudevaa!

2
paralokamvittu naraloke oru
cherubaalanu aaya-parasoono! Yeshudevaa!

3
aanandame paramaanandame- sadaa
aanandame ninakke- vandanam yeshu devaa! Nithyam

4
haalelooyyaa pithaavi-nalle looyyaa ennum
hallelooyyaa engum hallelooyyaa-aamenu

5
eloheem thirusuthanu immaanuvelinnum
ee lokam paralokam engum hallelooyaa-menu

6
shuddhaathmaavinum nithyam-hallelooyya
parishuddhaathma devanennum halleluyaa-menu

(moshavathsalam)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *