29. വരസുന്ദര പരമണ്ഡല – Vara Sundara Paramandala

Vara Sundara Paramandala
Title

Vara Sundara Paramandala

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

വരസുന്ദര പരമണ്ഡല
പരനേശുനാഥനേ!
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍!

സ്തുതിമംഗളം ജയമംഗളം
നിനക്കേ യഹോവായേ!

ധരമണ്‍ഡലം പരമണണ്‍ഡലം
സൃഷ്ടിചെയ്ത ദേവനേ!
വന്നരുള്‍ സ്വാമീന്‍!- സ്തുതി

നരദേവനേ ഗുരുനാഥനേ!
നരരക്ഷകര്‍ത്തനേ!
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍! – സ്തുതി

പശുക്കൂടതില്‍ മുഴുക്കാടതില്‍
നരനായ കര്‍ത്തനേ!
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍! – സ്തുതി

നരര്‍ക്കായൊരു ബലിയായ ദേ-
വനേ പ്രിയകര്‍ത്തനേ!
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍! – സ്തുതി

മുറിവഞ്ചിനാല്‍ നറുപഞ്ചപാ-
തകം തീര്‍ത്ത കര്‍ത്തനേ!
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍! – സ്തുതി

തവഭക്തരിന്‍ ജപം താതന്‍മുന്‍-
ശുഭമാക്കും കര്‍ത്തനേ!
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍! – സ്തുതി

പരമാസനം കരുണാസനം
വഴി നിന്‍ സഭയിതില്‍
വന്നരുള്‍ സ്വാമിന്‍! – സ്തുതി

 

MANGLISH

Vara sundara paramandala
paraneshunaathane!
Vannarulu svaaminu!

Sthuthimamgalam jayamamgalam
ninakke yahovaaye!

Dharamandalam paramanandalam
srushticheytha devane!
Vannarulu svaameenu!- sthuthi

naradevane gurunaathane!
Nararakshakartthane!
Vannarulu svaaminu! – sthuthi

pashukkootathilu muzhukkaatathilu
naranaaya kartthane!
Vannarulu svaaminu! – sthuthi

nararkkaayoru baliyaaya de-
vane priyakartthane!
Vannarulu svaaminu! – sthuthi

murivanchinaalu narupanchapaa-
thakam theerttha kartthane!
Vannarulu svaaminu! – sthuthi

thavabhaktharinu japam thaathanmun-
shubhamaakkum kartthane!
Vannarulu svaaminu! – sthuthi

paramaasanam karunaasanam
vazhi ninu sabhayithilu
vannarulu svaaminu! – sthuthi

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *