28. വന്നിടേണം യേശുനാഥാ – Vannidenam Yeshunadha

Vannidenam Yeshunadha
Title

Vannidenam Yeshunadha

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistറ്റി.കെ.ജോസഫ്
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

വന്നിടേണം യേശുനാഥാ
ഇന്നീയോഗ മദ്ധ്യേ നീ
തന്നരുള്‍ക നിന്‍ വരങ്ങള്‍
നിന്‍ സ്തുതി കൊണ്‍ടാടുവാന്‍

2.
മന്നിടത്തില്‍ വന്ന നാഥാ
പൊന്നു തിരുമേനിയേ
നന്ദിയോടിതാ നിന്‍ ദാസര്‍
വന്നുകൂടുന്നേ മുമ്പില്‍

3.
താതനേ കൃപാനിധേ
ശ്രീയേശുനാമം മൂലമേ
തന്നീടേണം ആത്മദാനം
പ്രാര്‍ത്ഥന ചെയ്തിടുവാന്‍

4.
വേദവാക്യങ്ങളെയിന്നു
മോദമോടുള്‍ക്കൊള്ളുവാന്‍
താതനേ തുറക്കയെങ്ങ-
ളുള്ളത്തെ തൃക്കൈകളാല്‍

5.
.പാപമൊക്കെയേറ്റു ചൊന്നു
മോചനം ലഭിച്ചീടാന്‍
പാപബോധ മേകിയിന്ന-
നുഗ്രഹിക്ക ദൈവമേ

6.
ഇന്നു നിന്‍ തിരുവചനം
ഷോഘിക്കും നിന്‍ ദാസനും
നിന്നനുഗ്രഹിക്ക നിറവിന്‍
ശക്തിയെ നല്കീടണം.

MANGLISH

Vannidenam Yeshunadha
innee yogamaddhye nee
thannarulka nin varangkal
nin sthuthi kondaduvan

2

mannidathil vanna nathha
ponnu thirume’niye
nandiyoditha nin dasar
vannu koodunne munbil

3

thathane krupanidhe
shree yeshu namam moolame
thannidenam athmadanam
prarthhana cheytheduvan

4

veda vakyangkaleynnu
Modamodul’kkolluvan
Thathane thurakka yengka-
lullathe thrikkaikalal

5

papamokke’yettu chonnu
mochanam lebhichedan
papa bodhameki’inna-
nugrahikka daivame

6

innu nin thiruvachanam
ghoshikkum nin dasanum
ninnanugrahikka niravin
shakthiye nalkedanam

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *