26. ആശിഷം നല്കേണമേ – Aashisham Nalkename

Aashisham Nalkename
Title

Aashisham Nalkename

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistറ്റി.ജെ.വര്‍ക്കി
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

ആശിഷം നല്കേണമേ -മശിഹായെ
ആശിഷം നല്കേണമേ

ചരണങ്ങള്‍

1.
ഈശനേ നീയെന്ന്യേ
ആശ്രയമാരുള്ളു
ആശ്രിത വത്സലനേ
അനുഗ്രഹമാരിയയക്കണമേ -ആശി

2.
ആഗ്രഹിക്കുന്നവ-
ര്‍ക്കായി നിന്നെത്തന്നേ
ശീഘ്രം നീ നല്കീടുമേ
സന്ദേഹമില്ലോര്‍ത്തിതാ കെഞ്ചിടുന്നേന്‍ ആശി

3.
ആശ്രയംനീതന്നേദാസരാം ഞങ്ങള്‍ക്കു
വിശ്രുത വന്ദിതനേ നിന്നെത്തന്നെ
ശീഘ്രം നീ നല്കേമേ ആശി

4.
കാശിനുപോലുമി-
ദാസര്‍ക്കില്ലേ വില മാശില്ലാ വല്ലഭനേ
നിന്‍ നാമത്തില്‍ ദാസരെ കേള്‍ക്കേണമേ -ആശി

5.
രാജകുമാരനേ പൂജിതപൂര്‍ണ്ണനേ
സര്‍വ്വജനേശ്വരനേ-
യനാരതാം കാത്തരുളും പരനേ -ആശി

6.
തേജസ്സിനാല്‍ നിന്‍റെ ദാസരെയാകെ നീ
ആശ്ചര്യമായ് നിറയ്ക്ക
നിന്‍നാമത്തെ വാഴ്ത്തിപുകഴ്ത്തിടുവാന്‍ -ആശി

 

MANGLISH

Aashisham Nalkename -mashihaaye
aashisham nalkename

1. eeshane neeyennye
aashrayamaarullu
aashritha vathsalane
anugrahamaariyayakkaname -aashi

2. aagrahikkunnava-
r‍kkaayi ninnetthanne
sheeghram nee nalkeetume
sandehamillor‍tthithaa kenchitunnen‍ aashi

3. aashrayamneethannedaasaraam njangal‍kku
vishrutha vandithane ninnetthanne
sheeghram nee nalkeme aashi

4. kaashinupolumi-
daasar‍kkille vila maashillaa vallabhane
nin‍ naamatthil‍ daasare kel‍kkename -aashi

5. raajakumaarane poojithapoor‍nnane
sar‍vvajaneshvarane-
yanaarathaam kaattharulum parane -aashi

6. thejasinaal‍ ninte daasareyaake nee
aashcharyamaayu niraykka
nin‍naamatthe vaazhtthipukazhtthituvaan‍ -aashi

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *