92. സ്തുതിചെയ് മനമേ നിത്യവും – Sthuthi Chey Maname

MALAYALAM

സ്തുതിചെയ് മനമേ നിത്യവും നിന്‍
ജീവനാഥനേശുവേ
ഇതുപോല്‍ സ്വജീവന്‍തന്നെരാത്മ
സ്നേഹിതന്‍ വേറാരിനീ

2
മരണാധികാരിയായിരുന്ന
ഘോരനാം പിശാചിനെ
മരണത്തിനാലെ നീക്കിമൃത്യു
ഭീതിതീര്‍ത്ത നാഥനെ

3
ബഹുമാന്യനാമാചാര്യനായി
വാനിലവന്‍ വാഴ്കയാല്‍
ബലഹീനതയില്‍ കൈവിടാതെ
ചേര്‍ത്തുകൊള്ളുമാകയാല്‍

4
ദിനവും മനമേ തല്‍സമയം
വന്‍കൃപകള്‍ പ്രാപിപ്പാന്‍
അതിധൈര്യമായ് കൃപാസന്നത്തിന്‍
അന്തികത്തില്‍ ചെന്നുനീ

5
ബഹുദൂതരുച്ച നാദമോടെ
വാഴ്ത്തിടുന്ന നാഥനെ
ബലവും ധനവും ജ്ഞാനമെല്ലാം
സ്വീകരിപ്പാന്‍ യോഗ്യനെ

(എം.ഇ.ചെറിയാന്‍)

MANGLISH

Sthuthi Chey Maname nithyavum ninu
jeevanaathaneshuve
ithupolu svajeevanthanneraathma
snehithanu veraarinee

2
maranaadhikaariyaayirunna
ghoranaam pishaachine
maranatthinaale neekkimruthyu
bheethitheerttha naathane

3
baahumaanyanaamaachaaryanaayi
vaanilavanu vaazhkayaalu
balaheenathayilu kyvitaathe
chertthukollumaakayaalu

4
dinavum maname thalsamayam
vankrupakalu praapippaanu
athidhyryamaayu krupaasannatthinu
anthikatthilu chennunee

5
bahudootharuccha naadamote
vaazhtthitunna naathane
balavum dhanavum jnjaanamellaam
sveekarippaanu yogyane

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *