89. മനുവേലിന്‍ സ്തുതിയെ – Manuvelin‍ sthuthiye padiduvan

MALAYALAM

മനുവേലിന്‍ സ്തുതിയെ പാടിടുവാന്‍
നാണിക്കൊലാ മനമേ-
അനുപല്ലവി
മനുവേല്‍ തന്‍തിരു മാനസേ ഏറ്റവും
മാനഹാനി നിനക്കായി സഹിച്ചല്ലോ!- മനുവേല്‍

1
സേനദൂതര്‍ക്കവന്‍താന്‍-സൈന്യധിപന്‍വാനലോകാധിപ
ന്‍താന്‍
ഭാനുപോലാകാശത്തിന്നുമേല്‍ ലോകത്തില്‍
താനെ ശോഭിച്ചവന്‍ താണു നിന്നെപ്രതി- മനുവേല്‍

2
ലോകാലോകങ്ങളില്‍
താന്‍-വ്യാപിച്ചവന്‍ശോകമില്ലാത്തപരന്‍
ദാഹം ദുഃഖങ്ങളും-ഏറെ സഹിച്ചു തന്‍
ദേഹം ജീവന്‍ ബലി-ചെയ്തു നിന്നെപ്രതി- മനുവേല്‍

3
ദീപം ജീവന്‍ വഴി താന്‍-സമ്പാദ്യവുംഭാവുകവും
അവന്‍താന്‍
താപം പരീക്ഷയും-ശാപം മാശിക്ഷയും
സര്‍വ്വ വിപത്തും സഹിച്ചു നിന്നെ പ്രതി- മനുവേല്‍

4
അന്യരുടെ സ്തുതി നീ-ചൊന്നാലപമാനമല്ലോ മനമേ!
തന്നെത്തന്നെ നിനക്കായിത്തന്നോനേ നീ
എന്നും ഭക്ത്യാ സ്തുതി- ചൊല്‍കയല്ലോ നീതി-
മനുവേല്‍

(മോശവത്സലം)

MANGLISH

Manuvelin‍ sthuthiye padiduvan
naanikkolaa maname-
anupallavi
manuvelu thanthiru maanase ettavum
maanahaani ninakkaayi sahicchallo!- manuvelu

1
senadootharkkavanthaan-synyadhipanvaanalokaadhipa
nthaanu
bhaanupolaakaashatthinnumelu lokatthilu
thaane shobhicchavanu thaanu ninneprathi- manuvelu

2
lokaalokangalilu
thaan-vyaapicchavanshokamillaatthaparanu
daaham duakhangalum-ere sahicchu thanu
deham jeevanu bali-cheythu ninneprathi- manuvelu

3
deepam jeevanu vazhi thaan-sampaadyavumbhaavukavum
avanthaanu
thaapam pareekshayum-shaapam maashikshayum
sarvva vipatthum sahicchu ninne prathi- manuvelu

4
anyarute sthuthi nee-chonnaalapamaanamallo maname!
Thannetthanne ninakkaayitthannone nee
ennum bhakthyaa sthuthi- cholkayallo neethi- Manuvelin‍ sthuthiye padiduvan….

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *