90. എല്ലാരും യേശുനാമത്തെ – Ellarum yeshu namathe

MALAYALAM

എല്ലാരും യേശുനാമത്തെ
എന്നേക്കും വാഴ്ത്തീടിന്‍
മന്നനായ് വാഴിപ്പിന്‍, ദൂതര്‍
നാം വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍
വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ യേശുവേ

2
യാഗ പീഠത്തിന്‍ കീഴുള്ള
തന്‍ രക്തസാക്ഷികള്‍
പുകഴ്ത്തീശായിന്‍ മുളയെ നാം വാഴ്ത്തിന്‍
വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ യേശുവേ

3
വീണ്‍ടെടുത്ത യിസ്രായേലിന്‍
ശേഷിച്ചോര്‍ ജനമേ
വാഴ്ത്തീടിന്‍ തക്ഷിതാവിനെ
നാം വാഴ്ത്തീന്‍
വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ യേശുവേ

4
ഭൂജാതി ഗോത്രം ഏവരും
ഭൂപനേ കീര്‍ത്തിപ്പിന്‍
ബഹുല പ്രഭാവന്‍ തന്നെ
നാം വാഴ്ത്തിന്‍
വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ യേശുവേ

5
സ്വര്‍ഗ്ഗസൈന്യത്തോടൊന്നായ് നാം
സാഷ്ടാംഗം വീണിടാം !
നിത്യഗീതത്തില്‍ യോജിച്ചു
നാം വാഴ്ത്തിന്‍
വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ വാഴ്ത്തീന്‍ യേശുവേ

MANGLISH

Ellarum yeshu namathe
ennekkum vaazhttheetinu
mannanaayu vaazhippinu, dootharu
naam vaazhttheenu vaazhttheenu
vaazhttheenu vaazhttheenu yeshuve

2
yaaga peedtatthinu keezhulla
thanu rakthasaakshikalu
pukazhttheeshaayinu mulaye naam vaazhtthinu
vaazhttheenu vaazhttheenu vaazhttheenu yeshuve

3
veendetuttha yisraayelinu
sheshicchoru janame
vaazhttheetinu thakshithaavine
naam vaazhttheenu
vaazhttheenu vaazhttheenu vaazhttheenu yeshuve

4
bhoojaathi gothram evarum
bhoopane keertthippinu
bahula prabhaavanu thanne
naam vaazhtthinu
vaazhttheenu vaazhttheenu vaazhttheenu yeshuve

5
svarggasynyatthotonnaayu naam
saashtaamgam veenitaam !
Nithyageethatthilu yojicchu
naam vaazhtthinu
vaazhttheenu vaazhttheenu vaazhttheenu yeshuve

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *