94. വന്ദനം ചെയ്തീടുവിന്‍ – Vandanam Cheythiduvin Sreeyesuve

Vandanam Cheythiduvin Sreeyesuve
Title

Vandanam Cheythiduvin Sreeyesuve

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistഎം.ഈ.ചെറിയാന്‍
Catogory സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ

MALAYALAM

വന്ദനം ചെയ്തീടുവിന്‍-ശ്രീയേശുവേ
വന്ദനംചെയ്തീടുവിന്‍-നിരന്തരം

1
സന്തതം സകലരും സന്തോഷധ്വനിയില്‍
സ്തോത്ര സംഗീതം പാടി-ശ്രീയേശുവേ

2
രാജിതമഹസ്സെഴും മാമനുസുതനെ
രാജ സമ്മാനിതനേ-ശ്രീ

3
കല്ലറ തുറന്നു വന്‍വൈരിയെതകര്‍ത്തു
വല്ലഭനായവനെ-ശ്രീയേശുവേ

4
നിത്യവും നമുക്കുള്ളഭാരങ്ങളഖിലം
തീര്‍ത്തുതകരുന്നവനെ-ശ്രീയേശുവേ

5
ഭീതിയാം കൂരിരുളഖിലവും നീക്കും
നീതിയിന്‍ സൂര്യനാകും-ശ്രീയേശുവേ

6
പാപമില്ലാത്തതന്‍ പരിശുദ്ധനാമം
പാടി സ്തുതിച്ചിടുവിന്‍-ശ്രീയേശുവേ

(എം.ഈ.ചെറിയാന്‍)

MANGLISH

Vandanam Cheythiduvin Sreeyesuve
vandanam cheytheetuvin-nirantharam

1
santhatham sakalarum santhoshadhvaniyilu
sthothra samgeetham paati-shreeyeshuve

2
raajithamahasezhum maamanusuthane
raaja sammaanithane-shree

3
kallara thurannu vanvyriyethakartthu
vallabhanaayavane-shreeyeshuve

4
nithyavum namukkullabhaarangalakhilam
theertthuthakarunnavane-shreeyeshuve

5
bheethiyaam koorirulakhilavum neekkum
neethiyinu sooryanaakum-shreeyeshuve

6
paapamillaatthathanu parishuddhanaamam
paati sthuthicchituvin-shreeyeshuve

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *