35. യേശുവേ ഈ സഭമേല്‍ – Yeshuve Ee Sabhamel

Yeshuve Ee Sabhamel
Title

Yeshuve Ee Sabhamel

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

ഭൈരവി ആദിതാളം

യേശുവേ! ഈ സഭമേല്‍ ആശുവന്നാശിഷം താ!- ബഹു
ആശയോടി – ദാസര്‍ ചെയ്യും യാചനകേള്‍ക്കണമേ!… യേശുവേ

1
നിന്തിരുവാക്യമെങ്ങും നല്‍വെളിവു കാട്ടിടുന്നു
സന്തതം കേള്‍പ്പവര്‍ക്കും സംരക്ഷണവുമതായി-പിന്നെ
എന്തുകൊണ്‍ടു പാപശീലം ഞങ്ങളില്‍ നീക്കമില്ലേ?   യേശുവേ

2
നിന്നുടെ പാടുകളെ – നീ നിനച്ചെങ്ങുടെ
മന്നവ! കേടുകളെ മായിച്ചരുളണമേ- തൃക്കണ്‍-
ഒന്നുകൂടെ നോക്കിടുകില്‍ ഉയിര്‍ഗുണരാം ഞങ്ങള്‍… യേശുവേ

3
പാപമോ അല്ല നിന്‍റെ ബലിയതുതാന്‍ വലിപ്പം!
കോപമോ അല്ല നിന്‍റെ ഗുണം കൃപതാന്‍ വലിപ്പം! മന-
സ്താപമുള്ള രക്ഷാകരാ! തള്ളരുതെങ്ങളെ നീ- യേശുവേ

4
താതനും ഞങ്ങളുടെ താതയും നീയല്ലയോ?
വേദവും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിില്‍ അങ്ങനെ താന്‍- ഇപ്പോള്‍
മോദമായി നീ താതന്‍ മുമ്പില്‍ വാദിച്ചരുള്‍ തരിക- യേശുവേ

5
മക്കളാം ഞങ്ങളിന്നു മധുരമോടെ പാടി
തക്കമേനിന്നു നിന്‍റെ ശരണം തേയുകയാല്‍- ഇനി
ഇക്കരെ നിന്നക്കരയിലെത്തുവോളം തുണയ്ക്ക- യേശുവേ

MANGLISH

Bhyravi aadithaalam

yeshuve Ee sabhamel aashuvannaashisham thaa!- bahu
aashayoti – daasaru cheyyum yaachanakelkkaname!… yeshuve

1
ninthiruvaakyamengum nalvelivu kaattitunnu
santhatham kelppavarkkum samrakshanavumathaayi-pinne
enthukondu paapasheelam njangalilu neekkamille – Yeshuve

2
ninnute paatukale – nee ninacchengute
mannava! Ketukale maayiccharulaname- thrukkan-
onnukoote nokkitukilu uyirgunaraam njangal… yeshuve

3
paapamo alla ninte baliyathuthaanu valippam!
Kopamo alla ninte gunam krupathaanu valippam! Mana-
sthaapamulla rakshaakaraa! Thallaruthengale nee- yeshuve

4
thaathanum njangalute thaathayum neeyallayo
Vedavum njangalute mumpiilu angane thaan- ippolu
modamaayi nee thaathanu mumpilu vaadiccharulu tharika- yeshuve

5
makkalaam njangalinnu madhuramote paati
thakkameninnu ninte sharanam theyukayaal- ini
ikkare ninnakkarayiletthuvolam thunaykka- Yeshuve Ee Sabhamel….

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *