830. വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ – Vazhthi sthuthikumennum njan

MALAYALAM

വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ
എന്‍റെ താഴ്ചയിൽ ഓർത്ത ഈശനേ

1

വർണ്ണിച്ചീടാനെനിക്കെന്‍റെ നാവുപോരായെ
എണ്ണിത്തീർത്തിടാമോ അവൻ ചെയ്തത്
ആയിരമായ് സ്തുതിച്ചീടുന്നേ
ആനന്ദഹസ്തങ്ങളെ ഉയർത്തി;-

2

പാപശാപരോഗമായതെന്‍റെ ഭീതിയാൽ
നാശഗർത്തത്തിൽ പതിക്കും നേരത്തിൽ
സ്നേഹ ഹസ്തം നീട്ടിയെന്നെ
നിൻ തിരു രാജ്യത്തിലാക്കിയല്ലോ;-

3

ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നതോർത്തുനോക്കിയാൽ
നാറ്റമല്ലയോ വമിച്ചതെൻ ജീവിതം
മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ
മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്‍റെ കൃപയാൽ;-

4

അല്ലൽ തിങ്ങും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വസിച്ചപ്പോൾ
വല്ലഭാ നിൻ സ്നേഹമെന്നിൽ ഊറ്റിയല്ലോ
ജയഗീതം പാടീടുവാൻ നിൻ ജയം
നീ എനിക്കേകിയല്ലോ;-

5

പാപികളെ തേടിവന്ന യേശുരക്ഷകൻ
പാപമില്ലാ ശുദ്ധർക്കായിതാ വരുന്നേ
വരവിൻ ദിനം അതിസമീപം
വരവിൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറഞ്ഞിടാമേ;-

MANGLISH

Vazhthi sthuthikumennum njan
Ente thazchail ortha iesane

1

Varnnichidan enikente navu poraye
Enni theerthidamo avan cheithathu
Aairamai sthuthichidunne
Aananna hasthangale uyarthi

2

Papa sapa rogam ayathente bheethiyal
Nasa garthathil pathikum nerathil
Sneha hastham neettiyenne
Nin thiru rajyathil akkiyallo

3

Chettilallayo kidannathorthu nokiyal
Nattamallayo vamichathen jeevitham
Mattiyallo en jeevithathe
Mattamillatha ninte krupayal

4

Allal thingum jeevithathil najan vasichappol
Vallabha nin snehamennil uttiyallo
Jaya geetham paadiduvan nin jayam
Nee enikekiyallo

5

Papikale thedivanna yeshu rekshakan
Papamilla sutharkaitha varunne
Varavin dhinam athisamepam
Varavin prethyasayal niranjidame

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *