119. പാരിടം മംഗള ഗീതിയാല്‍ – Paaridam mangala geethiyal

MALAYALAM

പാരിടം മംഗള ഗീതിയാല്‍ നിറഞ്ഞു
പാരിച്ച ആനന്ദ മാധുര്യം
ബേത്ലഹേം ആലയില്‍ ദിവ്യ പൈതലിനെ
ഭക്തിയോടെ നരര്‍ വീക്ഷിച്ചു.
വാഴ്ത്തുന്നു സംഘമായ്
ദൂതന്‍മാര്‍ വാനത്തിലിമ്പമായ്
ചേര്‍ന്നിടാം സാദരം ഗാനമണ്ഡലെ നാം
ചേലെഴും പാദങ്ങള്‍ വന്ദിക്കാം

2
മൂവരാം നൃപന്മാര്‍ എത്തി നിന്നരികില്‍
മൂകമായ് കാഴ്ചകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു
നക്ഷത്ര ജാലങ്ങള്‍ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു
നവ്യ മോദരംഗം കാണ്‍കയാല്‍- വാഴ്ത്തുന്നു

3
സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മാഹാത്മ്യം വിട്ടുതാണിറങ്ങി
സ്വന്തമാം മക്കളെ രക്ഷിപ്പാന്‍
ജീര്‍ണ്ണമാം ശീലകള്‍ ഇതിന്‍ സാക്ഷികളായ്
ജീവിച്ചു മാതൃകാപരമായ് വാഴ്ത്തുന്നു.

(ആര്‍ച്ചി ഹട്ടന്‍)

MANGLISH

Paaridam mangala geethiyal niranju
paariccha aananda maadhuryam
bethlahem aalayilu divya pythaline
bhakthiyote nararu veekshicchu.
Vaazhtthunnu samghamaayu
doothanmaaru vaanatthilimpamaayu
chernnitaam saadaram gaanamandale naam
chelezhum paadangalu vandikkaam

2
moovaraam nrupanmaaru etthi ninnarikilu
mookamaayu kaazhchakalu arppicchu
nakshathra jaalangalu nokki punchiricchu
navya modaramgam kaankayaal- vaazhtthunnu

3
svarggeeya maahaathmyam vittuthaanirangi
svanthamaam makkale rakshippaanu
jeernnamaam sheelakalu ithinu saakshikalaayu
jeevicchu maathrukaaparamaayu vaazhtthunnu.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *