118. ജാതനായ് ജാതനായിന്നു – Jaathanayi jaathanayinnu

MALAYALAM

ജാതനായ് ജാതനായിന്നു-ലോക രക്ഷകനേശുമശിഹാ-
ഉന്നതന്‍ തന്‍ ആവിയാല്‍- ഉരുവായ്കന്യക മേരിയില്‍
അത്ഭുത ശിശുവിനെ കാണാന്‍-വണങ്ങിടാന്‍-
സ്തുതിച്ചിടാന്‍ ഒരുങ്ങിടാം വേഗം പോകാം
ലോകത്തിന്‍-പ്രത്യാശ അവന്‍ മാത്രം
പാപത്തില്‍-നിന്നുദ്ധരിപ്പോന്‍ എകന്‍
ആപത്തില്‍-സ്ഥിരസങ്കേതമവന്‍
ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനു മഹത്വം സദാ-

2
പോയിടാം പോയിടാം നമുക്കു ബേതലേജനിച്ചു
ദേവജാന്‍
ആകാശെ ഉദിച്ചുയര്‍ന്നതാരം ശോഭിച്ചുനാലുചുറ്റുപാടും
മൂവരാം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ കണ്‍ടു ബദ്ധപ്പെട്ടു
പൊന്നുമൂരുകുന്തിരിക്കം കയ്യിലേന്തി-
രാജമുമ്പില്‍ കാഴ്ചവെയ്പാന്‍പോയി
ഹെരോദാവിന്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ ചെന്നു
യൂദരാ-ജന്‍ ജډം എവിടെ?
ചോദിച്ചു ഗ്രഹിച്ചു പോയി കുമ്പിട്ടു

3
പാടിടാം പാടിടാം എന്നും നിത്യരാജാവിനെ
പുകഴ്ത്തിടാം
ആട്ടിടയര്‍ കേട്ടു സുവാര്‍ത്ത-കര്‍ത്താവാംക്രിസ്തു
ജനിച്ചെന്നു
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ദൂതഗണംകൂടി-ഗീതംപാടി
ഉന്നതത്തില്‍ ദൈവത്തിനു ഹാലേലുയ്യാ-
ഭൂമിയില്‍-ദൈവപ്രീതിയുള്ളോര്‍ക്കു
ശാന്തിയു-ണ്‍ടാകട്ടെന്നവര്‍ പാടി
ശീലകള്‍-ചുറ്റി പശുക്കൊട്ടിയില്‍
കിടക്കും-കുഞ്ഞിനെ കാണ്‍മാന്‍ പോയവര്‍

(റവ.കെ.പി.ഫിലിപ്പ്)

MANGLISH

Jaathanayi jaathanayinnu-loka rakshakaneshumashihaa-
unnathanu thanu aaviyaal- uruvaaykanyaka meriyilu
athbhutha shishuvine kaanaan-vanangitaan-
sthuthicchitaanu orungitaam vegam pokaam
lokatthin-prathyaasha avanu maathram
paapatthil-ninnuddharipponu ekanu
aapatthil-sthirasankethamavanu
dyvatthinu puthranu mahathvam sadaa-

2
poyitaam poyitaam namukku bethalejanicchu
devajaanu
aakaashe udicchuyarnnathaaram shobhicchunaaluchuttupaatum
moovaraam shaasthrajnjanmaaru kandu baddhappettu
ponnumoorukunthirikkam kayyilenthi-
raajamumpilu kaazhchaveypaanpoyi
herodaavinu kottaaratthilu chennu
yoodaraa-janu jaډm evite?
Chodicchu grahicchu poyi kumpittu

3
paatitaam paatitaam ennum nithyaraajaavine
pukazhtthitaam
aattitayaru kettu suvaarttha-kartthaavaamkristhu
janicchennu
svarggatthilu doothaganamkooti-geethampaati
unnathatthilu dyvatthinu haaleluyyaa-
bhoomiyil-dyvapreethiyullorkku
shaanthiyu-ndaakattennavaru paati
sheelakal-chutti pashukkottiyilu
kitakkum-kunjine kaanmaanu poyavaru

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *