173. എന്തു നല്ലോർ സഖിയേശു – Enthu nallor sakhi yeshu

Enthu nallor sakhi yeshu
Title

Enthu nallor sakhi yeshu

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogory

Malayalam

എന്തു നല്ലോർ സഖിയേശു
പാപദുഖം വഹിക്കും
എല്ലാം യേശുവോടുചെന്നു
ചൊല്ലിടുമ്പോൾ താൻ കേൾക്കും
നൊമ്പരമേറെ സഹിച്ചു
സമാധാനങ്ങൾ നഷ്ടം
എല്ലാം യേശുവോടു ചെന്നു
ചൊല്ലിടായ്ക നിമിത്തം;-

കഷ്ടം ശോധനകളുണ്ടോ
ഇവ്വിധ ദുഖങ്ങളും
ലേശവുമധൈര്യം വേണ്ടാ
ചൊല്ലാം യേശുവോടെല്ലാം
ദുഖംസർവ്വം വഹിക്കുന്ന
മിത്രം മറ്റാരുമുണ്ടോ?
ക്ഷീണമെല്ലാം അറിയുന്ന
യേശുവോടു ചൊല്ലീടാം;-

ഉണ്ടോ ഭാരം വൈഷമ്യങ്ങൾ
തുമ്പങ്ങളും അസംഖ്യം
രക്ഷകനല്ലോ സങ്കേതം
യേശുവോടറിയിക്കാം
മിത്രങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ?
പോയ് ചൊല്ലേശുവേടെല്ലാം
ഉള്ളംകയ്യിൽ ഈശൻ കാക്കും
അങ്ങുണ്ടാശ്വാസമെല്ലാം;-

Manglish

Enthu nallor sakhi yeshu
Papadukham vahikkum
Ellam Yeshuvoduchennu
Chollitumpol than kelkkum
Nomparamere sahichu
Samadhānangal nashtam
Ellam Yeshuvodu chennu
Chollitayka nimittam;-

Kashtam shodhanakalundo
Ivvitha dukhangalum
Leshavumadhyairyam venda
Chollam Yeshuvodellam
Dukhamsarvam vahikkunna
Mithram matrarumundo?
Ksheenamellam ariyunna
Yeshuvoduchallitam;-

Unto bharam vaishamyangal
Tumpangalum asankhyam
Rakshakanallo sanketham
Yeshuvodariyikkan
Mithrangal nindikkunnundo?
Poy cholleshuvedellam
Ullamkayil Eeshan kakku
Angundashwasamellam;