102. കരുണാകരനാം പരനേ ശരണം – Karunakaranam parane sharanam

MALAYALAM

കരുണാകരനാം പരനേ!-ശരണം
കനിവിഷഹരനേ! തിരുകൃപശരണം
കാത്തരുള്‍ക ശരണം-ത്രിയേകാ!
കരളലിഞ്ഞീടണമേ-കൃപാലോ

2
അരുണോദയമരുള്‍ വടിവേശരണം
അല്‍ഫാഒമേഗാവേ! ശരണം
അരുള്‍വരദാ! ശരണം ത്രിയേക!
ആശിഷമരുളണമേ കൃപാലോ!

3
അധിപതി വേദനാഥാ! ശരണം
ആധികള്‍ തീര്‍ക്കുക താതാ ശരണം
അതിഗുണനേ! ശരണം-ത്രിയേകാ!
ആമയം നീക്കണമേ-കൃപാലോ!

4
ശരണം-ശരണം-ശരണം നാഥാ!
തിരുഅരുള്‍ ചൊരികയി-ത്തരുണംതാതാ!
വരണം കൃപതരണം – ത്രിയേകാ!
ദുരിതമകറ്റണമേ കൃപാലോ!

5
നിത്യാ! സുരവരദേവാ! ശരണം
സ്തുത്യന്‍ ഈശോമശിഹാ! ശരണം
സത്യത്മന്‍! ശരണം ത്രിയേകാ!
പഥ്യംവരമരുള്‍ക കൃപാലോ!

(ദാവീദ് ഇസഹാക്ക്)

MANGLISH

Karunakaranam parane sharanam
kanivishaharane! Thirukrupasharanam
kaattharulka sharanam-thriyekaa!
Karalalinjeetaname-krupaalo

2
arunodayamarulu vativesharanam
alphaaomegaave! Sharanam
arulvaradaa! Sharanam thriyeka!
Aashishamarulaname krupaalo!

3
adhipathi vedanaathaa! Sharanam
aadhikalu theerkkuka thaathaa sharanam
athigunane! Sharanam-thriyekaa!
Aamayam neekkaname-krupaalo!

4
sharanam-sharanam-sharanam naathaa!
Thiruarulu chorikayi-ttharunamthaathaa!
Varanam krupatharanam – thriyekaa!
Durithamakattaname krupaalo!

5
nithyaa! Suravaradevaa! Sharanam
sthuthyanu eeshomashihaa! Sharanam
sathyathmanu! Sharanam thriyekaa!
Pathyamvaramarulka krupaalo!

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *