10. ഇന്നു പകലിലെന്നെ -Innu Pakalilenne nannayi

Innu Pakalilenne
Title

Innu Pakalilenne

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistവിവ. റവ..റ്റി.കോശി
Catogoryസന്ധ്യാകീർത്തനങ്ങൾ

MALAYALAM

1
ഇന്നു പകലിലെന്നെ
നന്നായനുഗ്രഹിച്ച
മന്നവാ സ്തുതിനിന-
ക്കെന്നേക്കും ചെയ്തീടുന്നേന്‍

2
സര്‍വ്വശക്തിയുള്ളനിന്‍
ചിറകിന്‍ കീഴടിയെന
സര്‍വ്വേനരവും രാജരാജ
നം കാത്തുകൊള്‍ക

3
ഈ ദിവസം ഞാന്‍ ചെയ്ത
ദോഷമാകവെനിന്‍റെ
പ്രീതിയേറും മകെന
ഓര്‍ത്തു ക്ഷമിക്ക ദേവാ!

4
ഇന്നു ഞാനുറങ്ങും മു-
മ്പന്യൂനമനസ്സാക്ഷി
നിന്നോടും ജനത്തോടും
ഉണ്‍ടാവാന്‍ തുണയ്ക്കനീ

5
മരണം നിര്‍മ്മലശയ്യാ
ശയനം നിര്‍ഭയമായി
സാദരം തോന്നുമാറെന്‍
ദൈവമേ പഠിപ്പിക്ക

6
കാഹളധ്വനി കേട്ടു
വേഗം നീന്‍ മഹത്വത്തെ
കാണ്മാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിക്കുന്നു
കരുണാവാരിധേ ദേവാ!

MANGLISH

Innu Pakalilenne
nannaayanugrahiccha
mannavaa sthuthinina-
kkennekkum cheytheetunnenu
2
sarvvashakthiyullaninu
chirakinu keezhatiyena
sarvvenaravum raajaraaja
nam kaatthukolka
3
ee divasam njaanu cheytha
doshamaakaveninte
preethiyerum makena
ortthu kshamikka devaa!
4
innu njaanurangum mu-
mpanyoonamanasaakshi
ninnotum janatthotum
undaavaanu thunaykkanee
5
maranam nirmmalashayyaa
shayanam nirbhayamaayi
saadaram thonnumaarenu
dyvame padtippikka
6
kaahaladhvani kettu
vegam neenu mahathvatthe
kaanmaanu njaanu kothikkunnu
karunaavaaridhe devaa!

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *