49. സ്തുതിപ്പിന്‍ സ്തുതിപ്പിന്‍ യേശു – Sthuthippin‍ Sthuthippin‍ Yeshu

Sthuthippin‍ Sthuthippin‍ Sreeyesu Natha
Title

Sthuthippin‍ Sthuthippin‍

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistയുസ്തുസ് യൗസേഫ്
Catogoryസ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ

MALAYALAM

സ്തുതിപ്പിന്‍ സ്തുതിപ്പിന്‍ യേശുദേവനെ-ഹല്ലേലുയ്യാപാടി
സ്തുതിപ്പിന്‍സ്തുതിപ്പിന്‍യേശുദേവനെ
അനുപല്ലവി
സ്തുതിപ്പിന്‍ലോകത്തിന്‍പാപത്തെനീക്കുവാ-
നധിപനായ് വന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടിനെ-സ്തുതി

ചരണങ്ങള്‍

1
കരുണനിറഞ്ഞകണ്ണുള്ളോനവന്‍തന്‍ജനത്തിന്‍കരച്ചില്‍
കരളലിഞ്ഞുകേള്‍ക്കുംകാതുള്ളോന്‍ലോകപാപച്ചുമടിനെ
ശിരസ്സുകൊണ്ടു  ചുമന്നൊഴിപ്പതിന്നു
കുരിശെടുത്തുഗോല്‍ഗോഥാവില്‍പോയോനെ-സ്തുതി

2
വഴിയും സത്യവും ജീവനുമവനേ അവനരികില്‍ വരുവിന്‍
വഴിയുമാശ്വാസമേകുമേയവന്‍ പാപച്ചുമടൊഴിച്ചവന്‍
മഴയും മഞ്ഞും പെയ്യുമ്പോലുള്ളില്‍കൃപ
പൊഴിയുമേ മേഘത്തൂണില്‍ നിന്നുപാടി-സ്തുതി

3
മരിച്ചവരില്‍ നിന്നാദ്യം ജനിച്ചവന്‍ ഭൂമി രാജാക്കന്മാരെ
ഭരിച്ചു വാഴുമേകനായകന്‍ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവന്‍ തിരു-
ച്ചോരയില്‍ കഴുകി നമ്മെയെല്ലാം ശുദ്ധീ
കരിച്ച വിശ്വസ്തസാക്ഷിയെനിനച്ചു-സ്തുതി

4
ഏഴു പൊന്‍നിലവിളക്കുകളുള്ളില്‍ നിലയങ്കി ധരിച്ചും
ഏഴുനക്ഷത്രം വലങ്കയ്യിലും മാര്‍വില്‍ പൊന്‍കച്ച പൂണ്ടും വായിലിരുമുനവാളുമഗ്നിജ്വാല
പോലെകണ്ണുമുള്ളമാനവമകനേ – സ്തുതി

5
കാലുകളുലയില്‍ കാച്ചിപ്പഴുപ്പിച്ചനല്ലപിച്ചളയ്ക്കൊത്തതും
ചേലോടുമുഖഭാവമാദിത്യന്‍ ശക്തിയോടു പ്രകാശിക്കും
പോലെയും തലമുടി ധവളപ്പഞ്ഞി
പോലെയുമിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനെ-സ്തുതി

6
വളരെ വെള്ളത്തിന്നിരച്ചില്‍ക്കൊത്തതും ശവക്കല്ലറയില്‍നിന്നു
വെളിയേമരിച്ചോ രുയിര്‍ത്തുവരുവാനായ്  തക്ക വല്ലഭമുള്ളതും
എളിയജനം ചെവിക്കൊള്‍വതുമായ
വലിയ ഗംഭീരശബ്ദമുള്ളോനെ-സ്തുതി

7
വലിയദൈവദൂതന്‍റെശബ്ദവുംദേവകാഹളവുംതന്‍റെ
വിളിയോടിടകലര്‍ന്നുമുഴങ്ങവെവാനലോകത്തില്‍നിന്നേശു
ജ്വലിക്കുമഗ്നിമേഘത്തില്‍വെളിപ്പെടും
കലങ്ങുംദുഷ്ടര്‍തന്മക്കളാനന്ദിക്കും-സ്തുതി

8
മന്നവമന്നനാകുന്നമശിഹായേ മഹാസേനയിന്‍ കര്‍ത്തനെ
മണ്ണും വിണ്ണും പടച്ചവനെ മനുവേലേ മനുനന്ദനനേപര
നന്ദനനേ മേരിനന്ദനനേ രാജ
നന്ദനനേ നിങ്ങള്‍ നന്ദിയോടുപാടി-സ്തുതി

9
ഹല്ലേലുയ്യാപാടിസ്തുതിപ്പിനേശുവേ യേശുനാമത്തിനുജയം
അല്ലലെല്ലാമവനകലെകളയുമേ യേശുരാജാവിന്നോശന്ന
നല്ലവനാംയേശുരാജന്‍വരുംസര്‍വ്വ
വല്ലഭയേശുവേവേഗംവരണമേ-സ്തുതി

MANGLISH

 

Sthuthippin‍ Sthuthippin‍ Yeshudevane-Halleluyapaadi
Sthuthippin‍ Sthuthippin‍ Yeshudevane

Anupallavi

Stuthippin-Lokathinpaapatenneekkuva-
nadhipanaayu vanna Daivakunjadinne-Stuthi

Charanangal:

1
Karunanirntha kannulloonaavanne-Thanujanthinnakarachilla
Karalalinjukellkumkathullonaalokapaapachumatinne
Shirassukonduthu chumannozhippathinne
Kurishezhuthugolgothavilpoyonu-Stuthi

2
Vazhiyum sathyavum jeevanum avane avanarikilvaruvinnu
Vazhiyumaaswasaamekumeayavanne-PaapachumatiOzhichavan
Mazhayum manjum peyyumpolukripa
Pozhyume meghathoornilnnupadi-Stuthi

3
Marichavaril ninnu aadyam janichavan-Bhoomi raajakkanmaare
Bharichu vaazumekanayakan-Namme snehichavan
Thiruchorayil kazhukinammeellam shudhee
Karichavishwastha sakhyanennachushtu-Stuthi

4
Ezhu ponnilavilakkukalullaal ninnu-Dharichu
Ezhunakshatram valangayilum maarvil ponkachapundu Mannuthu
Thaazhyume bhalukkamakkaneneyavane-Stuthi

5
Kaalkulullil kachippuppichanallapi-chilumuppichalaykottaatu
Chelodumukhabhaavamaadityan-ShakthiYoduthu prakashtum
Polenthanmumunilla manavamakaney-Stuthi

6
Valare vellathinnirachichilukkothathu-Stuthi
Stavakallilinninnuveliyemarichuvanna-Chinnarumunnavaalum
Kanummaney chevikkollathu-maya
Valiyagambheerashabdamullone-Stuthi

7
Valiyadaivadoothanishabdavum-Devakaahalavumthante
Viliootitakalarinnukummuzhngav-evaanalokathilnneeshu
Jwalikkumagnimeghathilvellipettum
Kalanjumdushtarthamakkalanandikku-Stuthi

8
Mannavamannanaakunna-Mashihaaye mahasenayin-kartthane
Mannum vinnum padachavaney manuvelenmanunandanane- para
Nandanane merinandananey raaja
Nandanane ningalum nandiyodupaadi-Stuthi

9
HalleluyapaadistuthippineyeshuveYeshunaamathinnujayam
Allalellamavananameyeshuraajavinnosann
Nallavanameyeshurajanvarumsarva
Vallabhayeshuvevegamvaraname-Stuthi

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *