48. യേശുദേവാ യേശുനായകാ – yeshu deva yeshu naayakaa

yeshu deva yeshu naayakaa
Title

Yeshu deva yeshu naayakaa

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistയുസ്തൂസ് യൗസേഫ്
Catogoryസ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ


MALAYALAM

യേശുദേവാ യേശുനായകാ ശ്രീയേശു നാഥാ
യേശുദേവാ യേശുനായകാ

ചരണങ്ങള്‍

1
ദാസരിന്നഴലൊളിച്ചുള്ളില്‍-ആനന്ദമേകും
യേശുവേ! കൃപയിന്നഴകേ!
നാശലോകത്തില്‍ മനുഷ്യ-നായുദിച്ചമെയ്വെളിച്ചം
വീശുമതി ശോഭയുള്ളോരു-വെളിച്ചമതിന്‍
ഈശനേ! യേശു നായകനേ! (യേശു)

2
ആയിരമായിരം വാനവര്‍ – വണങ്ങും പതി-
നായിരം പേരിലുത്തമനേ!
കായമെടുത്താദം പാപമേറ്റതിനെ മാറ്റുവാനായ്
മായമറ്റുള്ളോരു കുഞ്ഞാടായ് മണ്ണിതില്‍ വന്ന
മന്നവനേ! യേശുനാഥനാ!-(യേശു)

3
പാപമെല്ലാം മൊഴിപ്പതിന്നായ് – പിതാവില്‍ നിന്നു
താപ മറ്റോ രാണയിനാലേ
ശോഭനമായി മുദ്രയിട്ടുള്ളോരു പടച്ചട്ട നിട്ടേ-
റ്റപ്പനിഷ്ടം ചെയ്വതിനായി വന്നൊരു യേശു
ക്രിസ്തനേ! മഹാപുരോഹിത!(യേശു)

4
പാതകനാകുന്ന സാത്താനെ – ജയിപ്പതിന്നു
യുദകുല ശേഖരനായി
ബേതലേമെന്നുരതില്‍ ദാവീദി നില്ലം തന്നിലുള്ള
കന്നിമേരി തന്നുദരത്തില്‍ – വന്നുപിറന്ന
യേശുമഹാ രാജ രാജനേ!(യേശു)

5
ജ്ഞാനമറ്റുള്ളോരു ലോക്കി-ന്നിരുളകറ്റി
വാന രാജ്യത്തിന്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍
മാനവരിന്നുള്ളിലാക്കി ദീനമൊക്കെ ഭേദമാക്കി
ഹീനരെ ചേര്‍ത്തു സുവിശേഷം എളിവര്‍ക്ക്
തന്ന യേശുവേ! പ്രവാചകാ!(യേശു)
6
എളിയ ശിഷ്യര്‍ക്ക മലനാത്മാവേ- നല്‍കുവാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ-
സ്ഥല പിതാവിന്‍ വലമമര്‍ന്നോനേ!
പുഴുവതായോരടിനു നിന്‍ കഴലിണത്താരഭയമാണെ
കരളലിഞ്ഞു കൃപയില്‍ നടത്തി- നീ വരുന്നേരം
കനകലോകം ചേര്‍ത്തു കൊള്ളുക-(യേശു)

 

MANGLISH

 

1
yeshu deva yeshu naayakaa Sreeyesu Natha
Yesudeva Yesunayaka

 

1
Dasarinnaazhaloli chuzhichulli – Aanandamekum
Yesuve! Kripayinnazhake!
Naashalokathil manushya-nayudichamaye veezhumathi shobhayulloru-veezhchamathi
Isanen! Yesu Nayakane! (Yesu)

2
Aayiramaayiram vaanavargal – Vanangum pathi-
Naayiram periluttamaney!
Kaayameduthaadham paapameytathine maathuvaanayu maitil vannoru Yesu
Kristhane! Maha-purohih! (Yesu)

3
Paapamellam mozhippathinnayu – Pithaavil ninnu
Thaapa matto raanayinaale
Shobhanamayi mudrayittulloru padachatta nituvannoru Yesu
Gnaanamanoorellum vezhungheedum naama – Yesu

4
Pathakanakunna saathanne – Jayippathinnu
Yudakula shekharanaya
Bethalemettinurathil daavidinallum thannilulla kanneemery thanudarathil
Vannupiranne Yesu Maha Raaja Raajanai! (Yesu)

5
Gnaanamattrulloru lokk-i-nnirulakkatti
Vaana rajyathin rahasyangal
Maanavarinnu-llil aakki deenamokke bheda-maakki
Heenare cherthu suvishesham ezhilvarkku
Thanna Yesuve! Pravaachaka! (Yesu)

6
Eliya shishyarkku malan-aatmaave- Nalkkuvan
Swargasthala pitavinnu valamamarunno!
Puzhuvathayaoradinu ninnu kuzhalilinatharabhayamana
Karalalinnu krupayil nataathu – Ne varunnu
Thanna Yesuve! Pravaachaka! (Yesu)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *