279. എനിക്കായൊരുത്തമ സമ്പത്ത് – Enikkayoruthama sampathe

Song Title Enikkayoruthama sampathe
Album Marthoma Kristheeya Keerthanangal
Artist

എനിക്കായൊരുത്തമ സമ്പത്ത്
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലൊരുക്കുന്നതാൽ
ഇനി ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിടുവാൻ
ഒരുകാലത്തും പോകയില്ല ഞാൻ

എന്‍റെ ആയുസ്സിൻ ദിനമൊക്കെയും
നിന്നെമാത്രം ഞാനിനി സേവിക്കും
എന്‍റെ പ്രാണനായകനേശുവേ
നിന്‍റെ സ്നേഹം നീ എനിക്കേകിടണേ

ഏഴയാകുന്ന എന്നെ സ്നേഹിച്ച
നിന്‍റെ സ്നേഹം എത്രയോ ആശ്ചര്യം
എന്‍റെ പാപശാപങ്ങൾ നീക്കി
നിൻതിരു ജീവനാൽ എന്നെ നിറച്ചല്ലോ;-

എന്‍റെ ദേഹവും തിരു ആലയമായ്
നിന്‍റെ ആത്മാവേ എനിക്കേകിയതാൽ
തിരുനാമത്തിൻ മഹത്വത്തിനായ്
ഇനി ജീവിപ്പാൻ കൃപ നൽകുക;-

പ്രിയൻ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും നാളിൽ
ഞാനും തേജസ്സിൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ
എന്‍റെ ദേഹവും ദേഹി ആത്മാവും
സമ്പൂർണ്ണമായ് സമർപ്പിക്കുന്നേ;-