ഇന്നി ദമ്പതികൾക്കു ശുഭം നൽകീ – Innee Dampathikalkku Shubham

Innee Dampathikalkku Shubham
Song Title

Innee Dampathikalkku Shubham

Album
Artist

പല്ലവി
ഇന്നി ദമ്പതികൾക്കു ശുഭം-നൽകീടുവതിന്നായ് സദയം-ക്ഷണം

അനുപല്ലവി
വന്നരുൾ കല്യാണമന്ദിരത്തിൽ പരമോന്നത ദൈവസുതാ!

ചരണങ്ങൾ
കാനാവൂരിൽ കല്യാണത്തിന്നു പാനദ്രവ്യം കുറഞ്ഞതിനാൽ-ഉടൻ
ജ്ഞാനശിഖാമണി-മാനവ-സ്നേഹിതൻ സാനന്ദം നൽകിയപോൽ;-

ആറുകൽഭരണികളിലെ-നിറച്ചപുതുവീഞ്ഞുപോലെ-ഇപ്പോൾ
നിറയ്ക്കണം നിന്‍റെ പരമാത്മാവിനെ കരുണയോടിവർമേൽ;-

സ്വന്തജീവനേയും വെടിഞ്ഞു – ഹന്ത കുരിശതിൽ പതിഞ്ഞു-ചന്തം
ചിന്തും തിരുമേനിനൊന്തുനുറുങ്ങിതൻ കാന്തയെ വീണ്ടവനേ;-

മണവാളനനുദിനവും- മണവാട്ടിയെ സ്നേഹിക്കയും- തന്‍റെ
പ്രാണനാഥന്മുമ്പിൽ താണുജീവിക്കയും വേണം സന്ദേഹമെന്ന്യേ;-

മണവാട്ടിയാകുമിവൾ തൻ-മണവാളനെപ്രീതിയോടെ-പ്രതി
ക്ഷണം ശുശ്രൂഷിക്കും ഗുണമുള്ള നല്ലോരിണയായ് ചേർന്നിരിപ്പാൻ;-

ഉലകത്തിലിവർക്കുവരും-പല കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലും-ഒരു
പോലെസഹിച്ചു നിൻ കാലിണയിൻ ഗതിയാലിവരും സുഖിപ്പാൻ;-

“അതിമംഗല” എന്ന രീതി

Innee Dampathikalkku Shubham -nlkiiduvthinnnaayu sadym-kshnnN

vannrul klyaanamndirthil prmoonnth daivasuthaa!

chrnnngll
kaanaavuulil klyaanaththinnu paanndravyN kurannathinnaal-udn
jnyaanashikhaamni-maanav-snehhithn saanandm nlkiyapool;-

aarruklbhranikllil-nirachchaputhuveennttpool-nippool
nirykknnn ninrrre prmaatmaavinne karunyoodivrmel;-

svntjeevneeyum vetinntthu – hnt kurishthil pathinntthu-chanthm
chinttum tirumeeninonthunurngithn kaantaye veenntavane;-

manavaalananudinnvum- manavaattiy snehhikkayum- tnrrre
prnnnaathnmmupil thaanujeekkayum veenm sandehamenney;-

manavaattiyaaakumivl tn-manavaalanepritthyoodivl-prti
kshnnN shushrooshikkum gunmulN nallorinayaay cherunniiripaan;-

ulkttilivrkkuvruN-pal kshthnshthngllilum-oru
poolnnsahichu nin kaalinnyin gatiyaalivrN sukhippaan;-