1369. എന്നേശുവേ ആരാധ്യനേ അങ്ങേ – Enneshuve aaraadhyane angekkayira

Enneshuve aaraadhyane angekkayira
Song Title

Enneshuve aaraadhyane angekkayira

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എന്നേശുവേ ആരാധ്യനേ
അങ്ങേയ്ക്കായിരമായിരം സ്തോത്രം
ആയിരമായിരം നന്ദി

ഇരുളേറിടുമെൻ ജീവിതപാതയിൽ
വിഘ്നമാം മലനിരകൾ എങ്കിലും
അനുദിനമെന്നെ കരുതിടും കാന്തനേ
എൻ ജീവപ്രകാശമേ;- എന്നേശുവേ…

കുറ്റബോധത്തിൻ കുത്തുകളേറ്റേറ്റു
തകർന്നതാം എന്നെ… മുറ്റുമായ്
കുറ്റമറ്റവനായ് തീർത്തതാം നാഥനെ
എൻ രക്ഷാദായകാ;- എന്നേശുവേ…

ഒരോരോ ദിനവും അവിടുന്നെനിക്കായ്
ദാനമയ് നൽകിയതാം കൃപകൾ
ഒരോന്നായ് ഒർക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളം നന്ദിയാൽ
നിറെഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നേ;- എന്നേശുവേ…

രോഗ ബന്ധനത്തിൻ വേദനയാലേറ്റം
വ്യകുലപ്പെടും വേളയിൽ… എന്നെയും…
അൻപോടണച്ചു വിടുവിക്കും വല്ലഭാ
എൻ സൗഖ്യദായകാ;- എന്നേശുവേ…

ക്ഷയവും വാട്ടവും മാലിന്യമുള്ളതാം
മമ മൺമയ ശരീരം… മണ്ണായ്…
മറഞ്ഞാലും എന്നെ മഹത്വത്തിൽ കൈക്കൊള്ളും
ആത്മ-മണാളനേ;- എന്നേശുവേ…

Enneshuve aaraadhyane
angekkayira mayiram sthothram
Aayiramayiram nandi

Iruleredumen jeevithapaathayil
Vighnamaam malanirakal engilum
Anudinamenthe karuthidum kaanthane
En jeevaprakashame; – enneshuve…

Kuttabodhathin kutthukaleettette
Thakarnnatham… muttumay
Kuttamaratham thirtham naathanne
En rakshadhaayakaa; – enneshuve…

Ororo dinavum avitunnennikkay
Daanamay nalkiyathaam kripakal
Oronnaay orkkumpol ennallam nandiyaal
Nirennu thulumbunne; – enneshuve…

Rogabandhanathin vedanayaalereram
Vyakulapettum velayil… enneum…
Anpottanacchu vidukkum vallabhaa
En saukhyadaayakaa; – enneshuve…

Kshayavum vaattavum maalinnyamullaam
Mama manmaya shareeram… mannnaay…
Maranjjalum enne mahathvathil kaikkollum
Aathma-manaalanee; – enneshuve…