1362. എന്നേശു തൻ വിലതീരാ സ്നേഹ – Enneshu than vilatheeraa

Enneshu than vilatheeraa
Song Title

Enneshu than vilatheeraa

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എന്നേശു തൻ വിലതീരാ
സ്നേഹമാർക്കു വർണ്ണിക്കാം
തന്നന്തികെ ചേർന്നങ്ങായതറി
ഞ്ഞോർത്തു താൻ സാധ്യം

യേശുവിൻ സ്നേഹം
ആശ്ചര്യസ്നേഹം
യേശുവിൻ സ്നേഹം
ആശ്ചര്യസ്നേഹമേ

തൻ നാമം ചൊല്ലുന്നതെത്രമോദം
എന്നകതാരിൽ
വന്നു അവൻ ചിന്ത എങ്കിലെപ്പോ
ലുണ്ടാമാനന്ദം;-

മൽ പ്രാണനാഥന്‍റെ ശബ്ദം
കാതിനെത്ര മോഹനം
എപ്പോഴും കർത്തനോടൊന്നായ്
പാർപ്പാനത്രെ എൻമനം;-

വിശ്വാസമോടൽപ്പ നാളിഹെ ഞാൻ
പാർത്തനന്തരം
യേശു കൊണ്ടുപോകുമെന്നെ
തൻ പിതാവിൻ വീടതിൽ

Enneshu than vilatheera
Snehamaarkku varnnikaam
Thannantike cherthangaya thari
Nyoruthu thaan saadhyam

Yeshuvin sneham
Aashcharyasneham
Yeshuvin sneham
Aashcharyasneham

Than naamam cholunnathethramodam
Ennakathaaril
Vannu avan chintha engileppo
Lundamaanandam;-

Mal prananathanne shabdam
Kaathinethe ethra mohanam
Eppozhum karthanothu aayi
Paarpaanathre enmanam;-

Vishwaasamotalppa naalihennaan
Paarthanantharam
Yeshu kondupokumenne
Than pithavin veedathil