1258. എനിക്കായ് കരുതുന്നവൻ – Enikkay karuthunnavan

Song Title Enikkay karuthunnavan
Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എനിക്കായ് കരുതുന്നവൻ
ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ
എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ
യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്

പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്
എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാൻ-എന്‍റെ
നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ

എരി-തീയിൽ വീണാലും
അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല
വീഴുന്നതോ തീയിലല്ല-എൻ
യേശുവിൻ കരങ്ങളിലാം

ഘോരമാം ശോധനയിൻ
ആഴങ്ങൾ കടന്നിടുമ്പോൾ
നടക്കുന്നതേശുവത്രെ
ഞാനവൻ കരങ്ങളിലാം

ദൈവം എനിക്കനുകൂലം-അതു
നന്നായറിയുന്നു ഞാൻ
ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ
ആർ എനിക്കെതിരായിടും?