1261. എനിക്കായ് ഭൂവിൽ – Enikkay bhuvil vannu jeevan

Enikkay bhuvil vannu jeevan
Song Title

Enikkay bhuvil vannu jeevan

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എനിക്കായ് ഭൂവിൽ വന്ന് ജീവൻ തന്നു
എന്നെ വീണ്ട യേശുവേ
നിനക്കായ് ജീവിക്കും എന്നന്ത്യശ്വാസം പോംവരെ;- എനിക്ക…

ജീവനും തന്നഎന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ
എന്തു കണ്ടെന്നിൽനീ എന്‍റെ സ്നേഹ നിധേ
എന്നും നിൻ അടിമ ഞാൻ നിൻ നുകം ഏറ്റിടും;- എനിക്ക…

എൻ സ്വയം നിൻ ക്രൂശിൽ നിന്നിറങ്ങീടാതെ
എന്നും ഞാൻ ലോകത്തിനു മരിച്ചതായ് ജീവിക്കും
പാപത്തെ തള്ളിയും സാത്താനെ ജയിച്ചും;- എനിക്ക…

നിൻപരിഞ്ഞാനത്തിൻ ശ്രേഷ്ടത മൂലമായ്
നിൻ ക്രൂശിൽ മാത്രം ഞാൻ എന്നും പ്രശംസിക്കും
എൻ നേട്ടം എല്ലാം ഞാൻ കുപ്പയിൽ തള്ളിയും;- എനിക്ക…

നിത്യജീവൻ നിന്നെ അറിയുന്നതാകയ്യാൽ
നിൻപുനരുത്ഥാന ശക്തിയും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ
പ്രാപ്ത്തനാക്കെന്നെനിൻ വ്യാപാര ശക്തിയാൽ;- എനിക്ക…

Enikkay bhuvil vannu jeevan thannu
Enne veenday Yeshuve
Ninakkay jeevikkum ennantyashvaasam poamvare;- Enikka…

Jeevanum thannenne ithrameel snehippaan
Entha kandenne nee ente sneha nidhe
Ennum nin adima naan nin nukam eattidum;- Enikka…

En swayam nin krooshil ninnirangidaathe
Ennum naan lokathinu marichathay jeevikkum
Paapathu thalliyum Saathaney jayichum;- Enikka…

Ninparinthaanathin shreshtatha moolamaay
Nin krooshil maathram naan ennum prashamsikkum
En nattam ellaam naan kuppayil thalliyum;- Enikka…

Nityajeevan ninne ariyunnaathaayal
Nin punaruththaana shakthiyum anubhavichariyuvan
Prapthanaakkenne enne nin vyaapaara shakthiyal;- Enikka…