1223. എൻ പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ – En priyan valam karathil pidichenne

En priyan valam karathil pidichenne nadathi
Song Title

En priyan valam karathil pidichenne nadathi

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എൻപ്രിയൻ വലങ്കരം പിടിച്ചെന്നെ
നടത്തുന്നു, ജയാളിയായ് ദിനംതോറും
സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ
എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനായ്

പതറുകയില്ല ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ
പ്രതികൂലം അനവധി വന്നിടിലും
വീഴുകയില്ല ഞാൻ വീഴുകയില്ല ഞാൻ
പ്രലോഭനം അനവധി വന്നിടിലും
എൻകാന്തൻ കാത്തിടും എൻപ്രിയൻ പോറ്റിടും
എൻനാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യംവരെ

മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ ആർത്തിരച്ചാൽ എതിരായ്
പിൻപിൽ വൻവൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ
ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി
അക്കരെ എത്തിക്കും ജയാളിയായ്;-

എരിയും തീച്ചുള എതിരായ് എരിഞ്ഞാൽ
ശദ്രക്കിനെപ്പോൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടാൽ
എന്നോടുകൂടെയും അഗ്നിയിലിറങ്ങി
വെന്തിടാതെ പ്രിയൻ വിടുവിക്കും;-

ഗർജ്ജിക്കും സിംഹങ്ങൾ വസിക്കും ഗുഹയിൽ
ദാനിയേലെപ്പോൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടാൽ
സിംഹത്ത സൃഷ്ടിച്ച എൻ സ്നേഹനായകൻ
കണ്മണിപോലെന്നെ കാത്തുകൊള്ളും;-

കെരീത്തുതോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയാലും
കാക്കയിൻ വരവു നിന്നീടിലും സാരെഫാത്തൊരുക്കി
ഏലിയാവേ പോറ്റിയ എൻപ്രിയൻ
എന്നെയും പോറ്റിക്കൊള്ളും;-

മണ്ണോടു മണ്ണായ് ഞാൻ അമർന്നുപോയാലും
എൻകാന്തനേശു വന്നിടുമ്പോൾ
എന്നെ ഉയിർപ്പിക്കും വിൺശരീരത്തോടെ
കൈക്കൊള്ളും ഏഴയെ മഹത്വത്തിൽ;-

Enpriyan valankaram pidichenne
Natathunnu, jayaliyaayi dinamthorum
Santoshavelayil santaapavelayil
Enne kaividaathe ananyanaay

Patharukayilla, njaan patharukayilla, njaan
Prathikoolam anavathi vannitilum
Veezhukayilla, njaan veezhukayilla, njaan
Pralobhanam anavathi vannitilum
Enkanthan kaathitidum, enpriyan poottidum
Ennaathan nadathidum anthyamvare

Mumpil chengatal aarthirachaal ethiraay
Pinpil vanvairi pingamicchaal
Chengatalil koodi chengal paathayorukki
Akkare etthukkum jayaliyaay;-

Eriyum theechula ethiraay erinjhaal
Shadrakinettu vezhthappeetthaal
Ennodukkutenum agniyiliranghi
Venthitaathe priyan viduvikkum;-

Garjjikkum simhangal vasikkum guhayil
Daaniyeleppol vezhthappeetthaal
Simhathu srushticha en snehanayakan
Kanmani pole nethekkollikkum;-

Keritthottile vellam vattiyalum
Kakkayin varavu ninnitilum saarefathorukki
Eeliaave poortiya enpriyan
Enneyum poottikkollum;-

Mannodu mannaya njaan amarannupoyaalum
Enkanthaneshu vanniumpol
Enne uyirppikkum vinshareeratthodhe
Kaikkollum ezhaayu mahathvathil;-