1249. എൻ പേർക്കായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ – En perkkaayi jeevan vedinja en prana

En perkkaayi jeevan vedinja en prana
Song Title

En perkkaayi jeevan vedinja en prana

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എൻ പേർക്കായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ
എൻ പ്രാണ പ്രീയനാകും യേശുവേ
നിൻ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഓർത്തീടുന്തോറും
എൻ മാനസം നന്ദിയാൽ പൊങ്ങുന്നേ

എൻ വീണ്ടെടുപ്പിൻ വില കൊടുപ്പാൻ
നീ മാത്രമല്ലാതാരുള്ളേശുവേ
നിൻ കാരുണ്യത്തിൻ മഹാത്മ്യത്തെ ഞാൻ
സദാ കാലവും പുകഴ്ത്തീടുമേ;-

പേയിൻ ബലത്തെ തകർത്തതിനാൽ
എൻ മരണഭയം നീ നീക്കിയല്ലോ
നിൻ കാൽവറിയിൽ തിരുബലിയാൽ
സീയോൻ മാർഗ്ഗവും തുറന്നെനിക്കായ്;-

നിൻ സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ ജ്വലിച്ചീടുവാൻ
ശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ചവനെ
അനുദിനവും ജയജീവിതം
നയിച്ചീടുവാൻ കൃപയരുൾക;-

പ്രിയൻ പോയതാം പാതെ പോകുവാൻ
ദിവ്യ വിളിയാൽ വിളിച്ചവനെ
ദിനംതോറും നിൻ തിരുചിറകിൽ
അടിയാനെ നീ മറച്ചീടുക;-

നിൻ പേർക്കായ് ജീവൻ തരുവാൻ
അത്യാശ എന്നിൽ ഏറുന്നേശുവേ
പ്രത്യാശയോടെ നിൻ പൊൻമുഖത്തെ
വീക്ഷിച്ചീടേണം എന്നാശയതേ;-

En perkkaayi jeevan vedinja
en prana priyanakum yeshuve
nin snehathte njan orthitundorum
en manasam nandiyal pongunne

en veendettuppin vila koduppan
nee matramallatharulleshuve
nin karunyatthin mahatmyathe njan
sada kalavum pukaltheedume;-

peyin balatthe takarttinnaal
en maranabhayam nee neekkiyallo
nin kalvariyil tirubaliyal
seeyon margavum thurannennekay;-

nin snehaththal njan jwaliccheeduvan
shuddhatmavinall niracchanavane
anudinavum jayajeevitham
nayiccheeduvan kripayarulka;-

priyan poyatham pathe pokuvan
divya viliyal vilicchanavane
dinnamthorum nin tiruchirakil
adiyane nee maraccheeduka;-

nin perkayi jeevan taruvan
athyasha ennil eeruneshuve
prathyashayode nin ponmukhatte
veekshicchedenam ennasayathe;-