123. അതിമംഗല കാരണനേ – Athi mangala kaaranane

MALAYALAM

അതിമംഗലകാരണനേ!
സ്തുതിതിങ്ങിയ പുരണനെ! നരര്‍
അനുപല്ലവി
വാഴുവാന്‍ വിണ്‍ തുറന്നൂഴിയില്‍ പിറന്ന
വല്ലഭതാരകമേ-അതിമംഗല

1.
മതിമയങ്ങിയ ഞങ്ങളെയും വിധിതിങ്ങിയോര്‍
തങ്ങളെയും -നിന്‍റെ
മാമഹത്വം ദിവ്യ – ശ്രീത്വവും കാട്ടുവാന്‍ വന്നുവോ?
പുംഗവനേ -അതിമംഗല

2.
മുടിമന്നവര്‍ മേടയേയും – മഹാ ഉന്നത വീടിനെയും
വിട്ടു
മാട്ടിടയില്‍ പിറ-ന്നാട്ടിടയര്‍ തൊഴാന്‍ വന്നുവോ ഈ
ധരയില്‍ -അതിമംഗല

3.
തങ്കക്കട്ടിലുകള്‍ വെടിഞ്ഞു – പശുത്തൊട്ടിയതില്‍
കിടന്നു ബഹു
കാറ്റു മഞ്ഞില്‍ കഠി-നത്തിലുള്‍ട്ടുമാ കഷ്ടം സഹിച്ചുവോ
നീ -അതിമംഗല

4.
ദുഷ്ടപേയഗണം ഓടുവാനും – ശിഷ്ടര്‍ വായ്ഗണം
പാടുവാനും നിന്നെ
പിന്തുടരുന്നവര്‍ – തുമ്പമെന്യെ വാഴാന്‍ -ഏറ്റ നിന്‍
കോലമിതോ? -അതിമംഗല

5.
എല്ലാ പാപങ്ങളുമകലാന്‍ – ജീവദേവവരം ലഭിപ്പാന്‍ ഈ
നിന്‍-
പാങ്ങെന്യെ വേറൊന്നും – പുംഗവാ നിന്തിരുമേനിക്കു
കണ്‍ടീലയോ -അതിമംഗല

MANGLISH

Athi mangala kaaranane
Sthuthithingiya puranane! Nararu
anupallavi
vaazhuvaanu vinu thurannoozhiyilu piranna
vallabhathaarakame-athimamgala

1.
Mathimayangiya njangaleyum vidhithingiyoru
thangaleyum -ninte
maamahathvam divya – shreethvavum kaattuvaanu vannuvo?
Pumgavane -athimamgala

2.
Mutimannavaru metayeyum – mahaa unnatha veetineyum
vittu
maattitayilu pira-nnaattitayaru thozhaanu vannuvo ee
dharayilu -athimamgala

3.
Thankakkattilukalu vetinju – pashutthottiyathilu
kitannu bahu
kaattu manjilu kadti-natthilulttumaa kashtam sahicchuvo
nee -athimamgala

4.
Dushtapeyaganam otuvaanum – shishtaru vaayganam
paatuvaanum ninne
pinthutarunnavaru – thumpamenye vaazhaanu -etta ninu
kolamitho? -athimamgala

5.
Ellaa paapangalumakalaanu – jeevadevavaram labhippaanu ee
nin-
paangenye veronnum – pumgavaa ninthirumenikku
kandeelayo –Athi mangala kaaranane…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *