828. അസ്സാദ്ധ്യ മായതൊന്നുമില്ല എൻ – Assaadhyamaayathonnumilla en daivathin

Assaadhyamaayathonnumilla en daivathin
Title

Assaadhyamaayathonnumilla en daivathin

Album
Lyricist
Catogory

അസ്സാദ്ധ്യമായതൊന്നുമില്ല എൻ ദൈവത്തിൻ വാക്കുകൾ മുൻപിൽ പർവതം മാറിടട്ടെ കുന്നുകൾ നീങ്ങിടട്ടെ മാറുകയില്ല തൻറെ ദയകൾ ആകാശം മാറിടട്ടെ ഭൂമിയും നീങ്ങിടട്ടെ മാറുകയില്ല തന്‍റെ വചനം

യഹോവ നല്ലവനല്ലോ – യഹോവ നല്ലവനല്ലോ ഹാലേലുയ്യാ – ഹാലേലുയ്യാ

കാറ്റുകാണുകില്ല നിങ്ങൾ മഴയും കാണുകയില്ല വിശ്വാസത്തോടെ കുഴികൾ വെട്ടീടുകിൽ താഴ്വര വെള്ളത്താൽ നിറയും ആത്മാവിനാലെ കൃപയെന്നാർത്തീടുകിൽ ദൈവത്തിൻ പ്രവർത്തികൾ കാണും – യഹോവ

സൈന്യത്താലെയല്ല ഒരു ശക്തിയാലുമല്ല ആത്മാവിനാലെ അഭിഷേകത്താലേ ശത്രുവിൻറെ നുകം തകരും അധികാരത്താലെ അഭിഷേകത്താലേ ശത്രുവിൻ കോട്ടകൾ തകരും – യഹോവ

യേശുവിൻ നാമത്തിങ്കൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും വാനത്തിൻ കീഴെ ഭൂമിക്കു മീതെ വേറൊരു നാമവും ഇല്ല യേശുവിൻ നാമം രക്ഷിക്കും നാമം ഏവരും ചേർന്നങ്ങു പാടും – യഹോവ

Assaadhyamaayathonnumilla en daivathin vaakkul munpil Parvatham maarithatte kunnungal neengittatte Marukayilla tanne dayakal Aakaasham maarithatte bhoomiyum neengittatte Marukayilla tanne vachanam

Yahova nallavannallo – Yahova nallavannallo Haalleluyya – Haalleluyya

Karrukanungilla ningul mazhayum karrukanungilla Vishwasattode kulikal vettitukil Thaalvara vellattal nirayum Aathmavinale krupayennarthitukil Daivattin pravartikal kanum – Yahova

Sainyattaleyalla oru shaktiyallumalla Aathmavinale abhishekattele Shatrvinde nukam takarum Adhikarattale abhishekattele Shatrvin kottakal takarum – Yahova

Yeshuvil namattingal ellara muzhangalum matangum Vaanattin kile bhoomikku meete Veraoru namavum illa Yeshuvil namam rakshikkum namam Evarum cherannu paadum – Yahova

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *