അനുഗമിച്ചീടാം നാം – Anugamichedam naam

Anugamichedam naam
Song Title

Anugamichedam naam

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

അനുഗമിച്ചീടാം നാം
ക്രിസ്തൻ പാതയിൽ താൻ
തന്ന വേലകൾ തികച്ചീടുവാൻ
ഒരു മനസ്സോടെ പുതു ശക്തിയോടെ
യേശുവിൽ മുന്നേറിടാം

എൻ പേർക്കായി ജീവനെ തന്ന
ആ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തീടുമ്പോൾ
ഇനി നാളേയ്ക്കല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനായ്
അന്ത്യത്തോളവും സേവചെയ്യും;-

Anugamichedam naam
Christian pathayil thaan
Thanna velakal thikacheeduvan
Oru manassode puthu shakthiyode
Yesuvil munneritadaam

En perkkayi jeevane thanna
A snehathu orthidumpol
Ini naalaykkalla naan Kristhuvinaay
Antyatholavum sevacheyyum;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *