994. ആശ്രമായ് എനിക്കേശു മാത്രം – Aashramay enikkeshu mathram

aashramay-enikkeshu-mathram
Song Title Aashramay enikkeshu mathram
Album
Artist

ആശ്രമായ് എനിക്കേശു മാത്രം
ആയതെനിക്കെന്തോരാനന്ദമേ
ശാശ്വത വിശ്രാമം പ്രാപിക്കുമേ ഞാൻ
ആശ്വാസ ദായകനിൽ(2)

എന്തോരാനന്ദമേ സന്തോഷമേ
സന്തതം പാടിടും ഹല്ലേലുയ്യാ

പാടുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ
പാടിസ്തുതിക്കുവാൻ കൃപയരുൾക
പാടുകളേറെറാരു നാഥൻ തരും
വാടാകിരീടമതും;- എന്തോരാ…

ശത്രുവിൻ ഭീകര പീഡനങ്ങൾ
ശക്തിയായ് ജീവിതേ നേരിടുമ്പോൾ
തൃക്കരത്തിൽ നമ്മേ വഹിച്ചിടും താൻ
നിത്യമാം ശാന്തിതരും;- എന്തോരാ…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *