987. ആശയറ്റോർ ക്കൊരു സങ്കേതമാം – Aashayattorkkoru sangkethamaam

Song Title Aashayattorkkoru sangkethamaam
Album
Artist

ആശയറ്റോർക്കൊരു സങ്കേതമാം
മാറ്റമില്ലാത്തവനേ
ആശ്രയിക്കുന്നിതാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ
ആയുസ്സിൻ നാൾകളെല്ലാം

ഞാനുരുവായതിൻ മുമ്പേ തന്നെ
എന്നെ അറിഞ്ഞാരുകർത്താവു നീ(2)
എൻ നിയോഗം ഭൂവിലെന്താണെന്ന്
വെളിവാക്കു ദൈവപുത്രാ(2)

എൻ ബലഹീനത അറിയുന്നവൻ
എൻബലം കോട്ടയും സങ്കേതവും(2)
തൻ കരം തന്നവൻ നടത്തുമെന്നെ
തൻ ഹിതം പോലെയെന്നും(2)

യേശുവേ നീയല്ലാതാരുമില്ല
എൻമനം പൂർണ്ണമായ് അറിയുന്നവൻ(2)
മറഞ്ഞിടും പാപങ്ങൾ പൊക്കിയെന്നിൽ
നിൻകൃപ ചൊരിയേണമേ(2);-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *