975. ആർപ്പിൻ നാദം ഉയരുന്നിതാ – Aarppin nadam uyarunnitha

Song Title Aarppin nadam uyarunnitha
Album
Artist

ആർപ്പിൻ നാദമുയരുന്നിതാ
ഹല്ലേലുയ്യാ, ഹല്ലേലുയ്യാ
മഹത്വത്തിൻ രാജനെഴുന്നെളളുന്നു
കൊയ്ത്തിന്‍റെ അധിപനവൻ

പോയിടാം വൻ കൊയ്ത്തിനായ്
വിളഞ്ഞ വയലുകളിൽ
നേടിടാൻ വൻലോകത്തേക്കാൾ
വിലയേറുമാത്മാവിനെ (2)

ദിനവും നിത്യനരകത്തിലേക്ക്
ഒഴുകുന്നു ആയിരങ്ങൾ
മനുവേൽ തൻ മഹാസ്നേഹം
അറിയാതെ നശിച്ചിടുന്നു;-

ഇരുളേറുന്നു പാരിടത്തിൽ
ഇല്ലിനി നാളധികം
ഇത്തിരി വെട്ടം പകർന്നിടാൻ
ഇതാ ഞാൻ, അയയ്ക്കണമേ;-

ആരെ ഞാനയക്കേണ്ടു
ആരിനി പോയിടും
അരുമനാഥാ നിന്നിമ്പസ്വരം
മുഴങ്ങുന്നെൻ കാതുകളിൽ;-

ഒരു നാളിൽ നിൻ സന്നിധിയിൽ
വരുമേ അന്നടിയാൻ
ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായ് നിൽപ്പാൻ
ഇടയായ് തീരരുതേ;-

Aarppin naadamuyarunnithaa

Aarppin nadam uyarunnitha
halleluyyaa, halleluyyaa
mahathvatthin raajanezhunnelalunnu
koytthinre adhipanavan

poyitaam van koytthinaayu
vilanja vayalukalil
netitaan vanlokatthekkaal
vilayerumaathmaavine (2)

dinavum nithyanarakatthilekku
ozhukunnu aayirangal
manuvel than mahaasneham
ariyaathe nashicchitunnu;-

irulerunnu paaritatthil
illini naaladhikam
itthiri vettam pakarnnitaan
ithaa njaan, ayaykkaname;-

aare njaanayakkentu
aarini poyitum
arumanaathaa ninnimpasvaram
muzhangunnen kaathukalil;-

oru naalil nin sannidhiyil
varume annatiyaan
ozhinja kykalumaayu nilppaan
itayaayu theeraruthe;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *