969. ആരെ ഞാനിനി യയ്ക്കേണ്ടു ആരു – Aare njaniniyaykkendu aaru namukkay

Aare njaniniyaykkendu aaru namukkay
Song Title Aare njaniniyaykkendu aaru namukkay
Album
Artist

ആരെ ഞാനിനിയയ്ക്കേണ്ടു? ആരു നമുക്കായ് പോയിടും
കർത്താവിന്‍റെ ചോദ്യം കേട്ടുത്തരമടിയൻ പറയുന്നു
ആരേ ഞാനിനിയയ്ക്കേണ്ടു? നിന്നടിയൻ ഞാനടിയാനെ
നീ അയയ്ക്കേണമേ

കാടുകളെ പല നാടുകളോ വീടുകളോ തെരുവീഥികളോ
പാടുപെടാം ഞാനെവിടെയും നീ കൂടെവന്നാൽ മതി, പോകാം ഞാൻ

കോടാകോടികളുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തുവിൻ നാമം കേൾക്കാത്തോർ
തേടാനാളില്ലാത്തവരെ നേടാൻ പോകാം ഞാനുടനെ

പോകാൻ കാലിനു ബലമായും പറയാൻ നാവിനു വാക്കായും
വഴികാട്ടുന്ന വിളക്കായും വരുമല്ലോ നീ പോകാം ഞാൻ

നാളുകളെല്ലാം തീരുമ്പോൾ നിത്യതയുദയം ചെയ്യുമ്പോൾ
വേലകൾ ശോധന നീ ചെയ്കേ വെറുകൈയോടു ഞാൻ നിൽക്കല്ലേ

Aare njaaniniyaykkendu Aaru namukkaayu poyitum

Aare njaniniyaykkendu aaru namukkay poyitum
kartthaavinre chodyam kettuttharamatiyan parayunnu
aare njaaniniyaykkendu? Ninnatiyan njaanatiyaane
nee ayaykkename

kaatukale pala naatukalo veetukalo theruveethikalo
paatupetaam njaaneviteyum nee kootevannaal mathi, pokaam njaan

kotaakotikalundallo kristhuvin naamam kelkkaatthor
thetaanaalillaatthavare netaan pokaam njaanutane

pokaan kaalinu balamaayum parayaan naavinu vaakkaayum
vazhikaattunna vilakkaayum varumallo nee pokaam njaan

naalukalellaam theerumpol nithyathayudayam cheyyumpol
velakal shodhana nee cheyke verukyyotu njaan nilkkalle

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *