923. ആനന്ദമായ് ആത്മനാഥനെ – Aanandamay aathmanathane

Aanandamay aathmanathane
Song Title

Aanandamay aathmanathane

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

ആനന്ദമായ് ആത്മനാഥനെ
ആയുസ്സെല്ലാം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും

അക്യത്യങ്ങൾ നീക്കി പാപങ്ങൾ പോക്കി
അവൻ മകനാക്കി സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുത്തി;-

അനുദിനമിന്നു അനുഭവിക്കുന്നു
ആത്മസന്തോഷം അനന്ത സൗഭാഗ്യം;-

അന്ത്യംവരെയും അന്തികെയുള്ള
ആരോമൽ സഖീ താൻ ആരുമില്ലിതുപോൽ;-

അത്ഭുതമേശുവിന്നുപമ സ്നേഹം
ആരാലും വർണ്ണ്യമല്ലവൻ കൃപകൾ;-

അല്പനാൾ മാത്രം കൂടാരവാസം
അക്കരെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമെൻ വീട്ടിൽ;-

Aanandamaayu aathmanaathane

Aanandamaayu aathmanaathane
aayusellaam njaan paati sthuthikkum

akyathyangal neekki paapangal pokki
avan makanaakki svarggatthilirutthi;-

anudinaminnu anubhavikkunnu
aathmasanthosham anantha saubhaagyam;-

anthuyamvareyum anthikeyulla
aaromal sakhee thaan aarumillithupol;-

athbhuthameshuvinnupama sneham
aaraalum varnnuyamallavan krupakal;-

alpanaal maathram kootaaravaasam
akkare naattil chellumen veettil;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *