835. ആകാശം അതു വർണ്ണിക്കുന്നു – Aakaasham athu varnnikkunnu

Aakaasham athu varnnikkunnu
Song Title

Aakaasham athu varnnikkunnu

Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

ആകാശം അതു വർണ്ണിക്കുന്നു
എന്‍റെ ദൈവത്തിൻ മഹത്വം
തന്‍റെ കൈ വേലകളിൻ സുന്ദരവിളംബരം
ആകാശത്തിൻ വിതാനം (2)
നീലാകാശത്തിൻ വിതാനം ഹല്ലേലുയ്യാ
ആകാശത്തിൻ വിതാനം (2)

സൂര്യചന്ദ്രാദികളും വെള്ളി മേഘങ്ങൾ താരകളും (2)
വാനിൽ പറക്കും പറവകളും (2)
അലയാഴികളും മന്ദമാരുതനും
തരു പൂങ്കൊടി പൂഞ്ചോലയും(2)
അവ പാടുന്നു തൻ മഹത്വം-ഹല്ലേലുയ്യാ
പാടുന്നു തൻ മഹത്വം(2)

കാൽവറി മാമലയും അതിൽ ഉയർത്തിയ മരക്കുരിശും (2)
ആ കാരിരുമ്പാണികളും (2)
ആ മുൾമുടിയും ആ ചാട്ടവാറും
അവൻ ഒഴുക്കിയ ചുടുനിണവും (2)
അവ പാടുന്നു തൻ സ്നേഹം-ഹല്ലേലുയ്യാ
പാടുന്നു തൻ സ്നേഹം (2)

പാപത്തിൻ ഇരുൾ നീക്കി ദിവ്യ സ്നേഹത്തിൻ ഒളി ഏകി (2)
അവൻ ജീവിപ്പിച്ചെൻ ഹൃദയം (2)
തിരു വൻ മഹത്വം തന്‍റെ ദിവ്യസ്നേഹം
എന്നിൽ പെരുകിടും വൻ കൃപകൾ (2)
അവ ഓർത്തെന്നും പാടിടും ഞാൻ-ഹല്ലേലുയ്യാ
ഓർത്തെന്നും പാടിടും ഞാൻ (2)

Aakaasham athu varnnikkunnu

Aakaasham athu varnnikkunnu
enre dyvatthin mahathvam
thanre ky velakalin sundaravilambaram
aakaashatthin vithaanam (2)
neelaakaashatthin vithaanam halleluyyaa
aakaashatthin vithaanam (2)

sooryachandraadikalum velli meghangal thaarakalum (2)
vaanil parakkum paravakalum (2)
alayaazhikalum mandamaaruthanum
tharu poonkoti pooncholayum(2)
ava paatunnu than mahathvam-halleluyyaa
paatunnu than mahathvam(2)

kaalvari maamalayum athil uyartthiya marakkurishum (2)
aa kaarirumpaanikalum (2)
aa mulmutiyum aa chaattavaarum
avan ozhukkiya chutuninavum (2)
ava paatunnu than sneham-halleluyyaa
paatunnu than sneham (2)

paapatthin irul neekki divya snehatthin oli eki (2)
avan jeevippichchen hrudayam (2)
thiru van mahathvam thanre divyasneham
ennil perukitum van krupakal (2)
ava ortthennum paatitum njaan-halleluyyaa
ortthennum paatitum njaan (2)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *