ആദിത്യൻ പ്രഭാതകാലേ – Aadithyan prabhathakaale

Aadithyan prabhathakaale
Song Title

Aadithyan prabhathakaale

Album
Artist

ആദിത്യൻ പ്രഭാതകാലേ
ആനന്ദമായ് വിളങ്ങുമ്പോൾ
ആടലൊഴിഞ്ഞെന്നാത്മാവേ
ആരംഭിക്ക നിൻ കൃത്യങ്ങൾ

നിദ്രയിലെന്നെ ഏററവും
ഭദ്രമായ് കാത്ത നാഥനെ
മൃത്യുവാം നിദ്ര തീരുമ്പോൾ
ശുദ്ധാ നിൻരൂപം നൽകുക

ബാലസൂര്യന്‍റെ ശോഭയിൽ
ആകവെ മാറും മഞ്ഞുപോൽ
ചേലോടെൻ പാപമാം ഹിമം
നീക്കുക സ്വർഗ്ഗ സൂര്യനെ

എൻ ചിന്ത കമ്മം വാക്കുകൾ
മുററും നീ താൻ ഭരിക്കുക
ഹൃദയെ ദിവ്യ തേജസ്സിൻ
കാന്തി സദാ വളർത്തുക

സവ്വാശ്വാസത്തിൻ താതനെ
വാഴ്ത്തുവിൻ ലോകരാകവെ
വാഴ്ത്തിൻ സ്വർഗ്ഗ സൈന്യവുമേ
വാഴ്ത്തിൽ പിതാപുത്രാത്മനെ

Aadithyan prabhaathakaale

Aadithyan prabhaathakaale
aanandamaayu vilangumpol
aatalozhinjennaathmaave
aarambhikka nin kruthyangal

nidrayilenne eraravum
bhadramaayu kaattha naathane
mruthyuvaam nidra theerumpol
shuddhaa ninroopam nalkuka

baalasooryanre shobhayil
aakave maarum manjupol
cheloten paapamaam himam
neekkuka svargga sooryane

en chintha kammam vaakkukal
murarum nee thaan bharikkuka
hrudaye divya thejasin
kaanthi sadaa valartthuka

savvaashvaasatthin thaathane
vaazhtthuvin lokaraakave
vaazhtthin svargga synyavume
vaazhtthil pithaaputhraathmane

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *