831. ആ കരതാരിൽ മുഖമൊന്നമർത്തി – Aa karathaaril mukhamonnamarthi

Song Title Aa karathaaril mukhamonnamarthi
Album
Artist

ആ കരതാരിൽ മുഖമൊന്നമർത്തി
ഒന്ന് കരയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
തിരു ഹൃദയ കാരുണ്യ തണലിൽ
ഒന്ന് മയങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ

കാൽവറി നാഥാ കരുണാമയാ
കനിയേണമേ സ്നേഹ നാഥാ (2)

ഈ ജീവിത കുരിശിന്‍റെ ഭാരം
ഒന്നു താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ(2)
ഈ നീറുന്ന ഓർമ്മകളെല്ലാം
ഒന്നു മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ;- കാൽവറി..

ആ ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ നോക്കി
ഒന്നനുതപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ(2)
ആ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ചെന്നും
ഒന്നു ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ;
ആ കരതാരിൽ മുഖമൊന്നുമർത്തി

Aa karathaaril mukhamonnamartthi

Aa karathaaril mukhamonnamartthi
onnu karayaan kazhinjirunnenkil
thiru hrudaya kaarunya thanalil
onnu mayangaan kazhinjirunnenkil

kaalvari naathaa karunaamayaa
kaniyename sneha naathaa (2)

ee jeevitha kurishinre bhaaram
onnu thaangaan kazhinjirunnenkil(2)
ee neerunna ormmakalellaam
onnu marakkaan kazhinjirunnenkil;- kaalvari..

Aa krooshitha roopatthil nokki
onnanuthapikkaan kazhinjenkil(2)
aa vachanangal anusaricchennum
onnu jeevikkaan kazhinjirunnenkil;
aa karathaaril mukhamonnumartth

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *