732. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ നിന്‍ – Aaradhikkunnu Njangal Nin Sannidhiyil

MALAYALAM

ആരാധിക്കുന്നു  ഞങ്ങള്‍  നിന്‍  സന്നിധിയില്‍ സ്ത്രോത്രത്തോടെന്നും
ആരാധിക്കുന്നു  ഞങ്ങള്‍  നിന്‍  സന്നിധിയില്‍  നന്നിയോടെന്നും
ആരാധിക്കുന്നു  ഞങ്ങള്‍  നിന്‍  സന്നിധിയില്‍  നന്മയോടെന്നും
ആരാധിക്കാം  യേശു  കര്‍ത്താവിനെ

നമ്മെ  സര്‍വം  മറന്നു  തന്‍  സന്നിധിയില്‍  ധ്യാനത്തോടിന്നു
നമ്മെ  സര്‍വം  മറന്നു  തന്‍  സന്നിധിയില്‍  മോധമോടിന്നു
നമ്മെ  സര്‍വം  മറന്നു  തന്‍  സന്നിധിയില്‍  കീര്‍ത്തനത്തിനാല്‍
ആരാധിക്കാം  യേശു  കര്‍ത്താവിനെ

നീയെന്‍  സര്‍വ്വ  നീതിയും  ആയിതീര്‍നതാല്‍  ഞാന്‍   പൂര്‍ണനായ്
നീയെന്‍  സര്‍വ്വ  നീതിയും  ആയിതീര്‍നതാല്‍  ഞാന്‍  ഭാഗ്യവാന്‍
നീയെന്‍  സര്‍വ്വ  നീതിയും  ആയിതീര്‍നതാല്‍  ഞാന്‍ ധന്യനായ്
ആരാധിക്കാം  യേശു  കര്‍ത്താവിനെ

MANGLISH

Aaradhikkunnu Njangal Nin
Sannidhiyil sthrothratthotennum
aaraadhikkunnu  njangalu  ninu  sannidhiyilu  nanniyotennum
aaraadhikkunnu  njangalu  ninu  sannidhiyilu  nanmayotennum
aaraadhikkaam  yeshu  kartthaavine

namme  sarvam  marannu  thanu  sannidhiyilu  dhyaanatthotinnu
namme  sarvam  marannu  thanu  sannidhiyilu  modhamotinnu
namme  sarvam  marannu  thanu  sannidhiyilu  keertthanatthinaalu
aaraadhikkaam  yeshu  kartthaavine

neeyenu  sarvva  neethiyum  aayitheernathaalu  njaanu   poornanaayu
neeyenu  sarvva  neethiyum  aayitheernathaalu  njaanu  bhaagyavaanu
neeyenu  sarvva  neethiyum  aayitheernathaalu  njaanu dhanyanaayu
aaraadhikkaam  yeshu  kartthaavine

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *