44. യേശുവിന്‍ നാമം – Yeshuvin‍ Naamam

Yeshuvin‍ Naamam madhurima namam
Title

Yeshuvin‍ Naamam

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

യേശുവിന്‍ നാമം മധുരിമ നാമം
ഇണയില്ലാനാമ ഇമ്പനാമം
1
പാപത്തിന്‍ ഭാരവും ശാപവും നീക്കും
പരമ സന്തോഷം ഏകിടും നാമം (2) (യേശു)
2
പരിമള തൈലംപോല്‍ യേശുവിന്‍ നാമം
പാരെങ്ങും വാസനവീശിടും നാമം (2) (യേശു)
3
വാനിലും ഭൂവിലും മേലായ നാമം
വാനവര്‍ വാഴ്ത്തിടും യേശുവിന്‍ നാമം (2) (യേശു)
4
വാഗ്ദത്ത മഖിലവും നല്‍കിടും നാമം
ആശ്രിതര്‍ക്കാലംബ ദായകനാമം (2) (യേശു)
5
മുഴങ്കാലുകള്‍ എല്ലാം മടങ്ങീടും നാമം
ഏവരും ഒരുപോല്‍ വണങ്ങിടും നാമം (2) (യേശു)
6
എത്ര മഹാത്ഭുതം യേശുവിന്‍ നാമം
പരിശുദ്ധന്‍ പരിശുദ്ധന്‍ പരിശുദ്ധ നാമം(2) (യേശു)

MANGLISH

Yeshuvin‍ Naamam madhurima namam
Inayillanaama impanaamam

1
Paapathin bhaaravum shaapavum neekkum
Parama santosham ekitum naamam (2) (Yeshu)

2
Parimala thailam pol Yeshuvinnamam
Paarengum vaasanaveeshidum naamam (2) (Yeshu)

3
Vaanimul bhumivil melaaya naamam
Vaana var vazhthitum Yeshuvinnamam (2) (Yeshu)

4
Vaagdha makilavum nalkidum naamam
Aashritarkkaalaamba daayakanamam (2) (Yeshu)

5
Muzhankalum ellam madangheetum naamam
Eevarum orupola vannangeetum naamam (2) (Yeshu)

6
Etra mahathbhutam Yeshuvinnamam
Parishuddhan, parishuddhan, parishuddha naamam (2) (Yeshu)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *