411. എന്‍റെ ജീവനാമേശുവേ – Ente jeevanam yeshuve

Song Title Ente jeevanam yeshuve
Album Christian Devotional Song Lyrics
Artist

എന്‍റെ ജീവനാമേശുവേ
നിന്‍റെ സ്വരമെൻ ചെവിയിൽ
ഇമ്പമോടെ വന്നടിച്ചീടുന്നു
ഞാൻ കേട്ടുനാഥാ

ക്ഷീണപാപിയേവായെന്നിൽ
ആശ്വസിക്കനീ സതതം
ക്ഷീണമുള്ള നിൻ തലയെന്മാർവ്വിൽ
ചാരി സുഖിക്കെ;- എന്‍റെ…

വന്നുകണ്ടു ശാന്തതയെ
യേശുവിന്‍റെ സ്നേഹമാർവ്വിൽ
എന്നെയുടുപ്പിച്ചു സന്തോഷത്താൽ
ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റി;- എന്‍റെ…

സർവ്വവും ഞാൻ ദാനമായി
നിർവ്യാജ്യം തരുന്നു പാപി
ജീവവെള്ളം നീ കുടിച്ചാനന്ദം
പ്രാപിച്ചീടുകെ;- എന്‍റെ…

ജീവനദിയിൽ നിന്നു ഞാൻ
മോദമോടെ പാനം ചെയ്തു
കേവലമെൻ ദാഹം ശമിച്ചിപ്പോൾ
ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ;- എന്‍റെ…

കൂരിരുളാൽ മൂടിയോരീ
ലോകത്തിനു ഞാൻ വെളിച്ചം
പാരാതെ നീയെന്നെ നോക്കി നോക്കി
നിത്യം സുഖിക്ക ;- എന്‍റെ…

എന്‍റെ ജീവകാലമെല്ലാം
യേശുവെന്ന മെയ്‌ വെളിച്ചം
കണ്ടു നടപ്പാൻ കൃപ നല്കേണം
ദേവാദിദേവാ;- എന്‍റെ…