250. എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ – En rakshaka en divame ninnilayanal

Song Title En rakshaka en divame ninnilayanal
Album
Artist

  എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ
നിന്നിലായ നാൾ ഭാഗ്യമേ
എന്നുള്ളത്തിൻ സന്തോഷത്തെ
എന്നും ഞാൻ കീർത്തിച്ചിടട്ടെ

ഭാഗ്യനാൾ ഭാഗ്യനാൾ യേശു
എൻ പാപം തീർത്തനാൾ
കാത്തുപ്രാർത്ഥിക്കാറാക്കി താൻ
ആർത്തുഘോഷിക്കാറാക്കി താൻ
ഭാഗ്യനാൾ ഭാഗ്യനാൾ യേശു
എൻ പാപം തീർത്തനാൾ

വൻക്രിയ എന്നിൽ നടന്നു
കർത്തനെന്‍റെ ഞാനവന്‍റെ
താൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പിൻചെന്നു
സ്വീകരിച്ചു തൻ ശബ്ദത്തെ;-

സ്വസ്ഥമില്ലാത്ത മനമേ
കർത്തനിൽ നീ ആശ്വസിക്ക
ഉപേക്ഷിയാതെ അവനെ
തൻ നന്മകൾ സ്വീകരിക്ക;-

സ്വർപ്പൂരം ഈ കരാറിനു
സാക്ഷി നിൽക്കുന്നെൻ മനമേ
എന്നും എന്നിൽ പുതുക്കുന്നു
നൽമുദ്ര നീ ശുദ്ധാത്മാവേ;-

സൗഭാഗ്യം നൽകും ബാന്ധവം
വാഴ്ത്തും ജീവകാലമെന്നും
ക്രിസ്തേശുവിൽ എൻ ആനന്ദം
പാടും ഞാൻ അന്ത്യകാലത്തും;-