329. അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ – Anugrahathode ippol

MALAYALAM

അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയക്ക
അടിയാരെ-യഹോവയെ
മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നത പരനെ
വന്ദനം നിനക്കാമേൻ…

കരുണയിൻ ആസനത്തിൽ-നിന്നും
കൃപ അടിയങ്ങൾ മേൽ
വരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരിക്കണം
രാപ്പകൽ വന്ദനം നിനക്കാമേൻ…

തിരു സമാധാനവാക്യം-ദാസരിൽ
സ്ഥിരപ്പെടാൻ-അരുൾക ഇപ്പോൾ
അരുമ നിൻ വേദത്തെ അരുളിയ പരനെ
ഹല്ലേലുയ്യാ ആമേൻ…

MANGLISH

Anugrahathode ippol ayakka
atiyaare-yahovaye
manasalivutaya mahonnatha parane
vandanam ninakkaamen…

karunayin aasanatthil-ninnum
krupa atiyangal mel
varanam ellaayppozhum irikkanam
raappakal vandanam ninakkaamen…

thiru samaadhaanavaakyam-daasaril
sthirappetaan-arulka ippol
aruma nin vedatthe aruliya parane
halleluyyaa aamen…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *