215. നീയൊഴികെ നീയൊഴികെ – Neeyozhike neeyozhike

MALAYALAM

നീയൊഴികെ നീയൊഴികെ ആരുമില്ലാശോ

അനുപല്ലവി

സ്നേഹമയമേ വിശുദ്ധി നീതി നിറവേ

ചരണങ്ങള്‍

1
നീയെന്‍ രക്ഷ നീയെന്‍ബന്ധു നീ എനിക്കാശ
നീ എന്‍ സ്വന്തമായിവന്നതെന്‍ മഹാഭാഗ്യം -നീ

2
എന്നും എങ്ങും യേശു നീ എന്നോടു കൂടവേ
അന്നിരുന്ന ശക്തി കൃപയോടു വാഴുന്നേ -നീ

3
ജീവനെക്കാള്‍ നീ വലിയോന്‍ ആകുന്നെനിക്കു
ഭൂവിന്‍ അറിവാന്‍ നിനക്കു തുല്യം മാറ്റില്ലേ -നീ

4
തന്നു സര്‍വ്വവും എനിക്കുവേണ്‍ടി നീയല്ലോ
നിന്നരുമ നാമം അടിയാനു സമസ്തം -നീ

5
മംഗലമേ എന്‍ ധനമേ ക്ഷേമദാതാവേ-
ഭംഗമില്ലാ ബന്ധുവേ മഹാ ശുഭവാനേ -നീ

(മോശവത്സലം)

MANGLISH

Neeyozhike neeyozhike aarumillaasho

snehamayame vishuddhi neethi nirave

1
neeyenu raksha neeyenbandhu nee enikkaasha
nee enu svanthamaayivannathenu mahaabhaagyam -nee

2
ennum engum yeshu nee ennotu kootave
annirunna shakthi krupayotu vaazhunne -nee

3
jeevanekkaalu nee valiyonu aakunnenikku
bhoovinu arivaanu ninakku thulyam maattille -nee

4
thannu sarvvavum enikkuvendi neeyallo
ninnaruma naamam atiyaanu samastham -nee

5
mamgalame enu dhaname kshemadaathaave-
bhamgamillaa bandhuve mahaa shubhavaane -nee

(moshavathsalam)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *