304. എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം – Engum pukazthuvin suvishesham

Song Title Engum pukazthuvin suvishesham
Album
Artist

  എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം ഹാ
മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം

നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികളാമുത്തമ സോദരരാക്കും
വിമല മനോഹര സുവിശേഷം ഹാ!

അജ്ഞാനാന്ധതയാകെയകറ്റും വിജ്ഞാനക്കതിർ വീശും
വേദാന്തപ്പൊരുൾ സുവിശേഷം ഹാ!

ഭീകര സമരസമാകുലമാകും ഭൂമിയിൽ ഭീതിയെ നീക്കും
ശാന്തി സന്ദായക സുവിശേഷം ഹാ!

വിമലജനേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിടുകിൽ വിടുതലനാമയമരുളും
വിജയധ്വനിയീ സുവിശേഷം ഹാ!

കൃപയാലേതൊരു പാതകനെയും പാവന ശോഭിതനാക്കും
പാപനിവാരണ സുവിശേഷം ഹാ!

നശിക്കും ലൗകിക ജനത്തിനു ഹീനം, നമുക്കോ ദൈവികജ്ഞാനം
കുരിശിൻ വചനം സുവിശേഷം ഹാ!