137. ദേവേശാ യേശുപരാ – Devesha Yeshupara

Dukkavelliyazhcha Geethangal | Good Friday Songs

MALAYALAM

ദേവേശാ യേശുപരാ ജീവനെനിക്കായ് വെടിഞ്ഞു
ജീവനേറ്റ പാപികള്‍ക്കു നിത്യജീവന്‍ കൊടുപ്പാനായ് നീ
മരിച്ചോ

1

ഗതസമേന പൂവനത്തില്‍ അധികഭാരം വഹിച്ചതിനാല്‍
അതിവ്യഥയില്‍ ആയിട്ടും താതനിഷ്ടം
നടപ്പാനായനുസരിച്ചോ

2

അന്നാസിന്‍ അരമനയില്‍ മന്നവാ നീ വിധിക്കപ്പെട്ടു
കന്നങ്ങളില്‍ കരങ്ങള്‍ കൊണ്‍ടു മന്നാ നിന്നെ അടിച്ചവര്‍
പരിഹസിച്ചു

3

പീലാത്തോസെന്നവനും വിലമതിച്ചു കുരിശിലേപിച്ചു
തലയില്‍ മുള്ളാല്‍ മുടിയും വച്ചു പലര്‍ പല പാടുകള്‍
ചെയ്തു നിന്നെ

4

ബലഹീനനായി നീയും വലിയ കൊലമരം ചുമന്നു
തലയോടിടം മലമുകളില്‍ അലിവില്ലാതയ്യോ യൂദര്‍
നടത്തി നിന്നെ

5

തിരുകരങ്ങള്‍ ആണികൊണ്‍ട് മരത്തോടു ചേര്‍ത്തടിച്ചു
ഇരുവശത്തും കുരിശിതരാം ഇരു കള്ളര്‍ നടുവില്‍ നീ
മരിച്ചോ പരാ?

6

കഠിനദാഹം പിടിച്ചതിനാല്‍ കാടി വാങ്ങിനിടയായോ
ഉടുപ്പും കൂടി ചിട്ടിയിട്ടു ഉടമ്പും കുത്തിതുറന്നോ രുധിരം
ചിന്താന്‍

7

നിന്മരണം കൊണ്‍ടെന്‍റെ വന്‍ നരകം നീയകറ്റി
നിന്മഹത്വം തേടിയിനി എന്‍ കാലം കഴിപ്പാന്‍ കൃപ
നല്‍കണമേ!

(പി.വി.ജോസഫ്)

MANGLISH

Devesha yeshupara
jeevanenikkai vedinjo
Jeevanatta paapikalku nithyajeevan
Koduppanai Nee maricho?

1

Gatasamana puvanathil
athikabhaaram vahichathinal
Athivyathayil aayittum
Thathanishtam nadappathinanusaricho;-

2

Annasin aramanayil
Mannava Nee vidhikkapettu
Kannangalil karagalkondu
Manna Nine adichavar parihasichu;-

3

Peelathosennavanum
vilamathichu kuriselpichu
Thalayil mullal mudiyum vechu
Palar pala padukal chaithu Ninne;-

4

Balaheenanaya Ninmel
valiya kulamaram chumathi
Thalayodidam malamukalil alivillathayyo
Yudar nadathi Ninne;-

5

Thirukarangal aanikondu
marathodu cherthadichu
Iruvasathum kurisukalil
Irukallar naduvil Nee maricho para;-

6

Kadinadhaaham pidichathinal
kadi vanganidayayo
Uduppum kudi chettittu udambum
Kuthi thurannu rudhiram chinthi;-

7

Ninmaranam kondente
van narakom Nee akatti
Nin mahathwam thediyini-en
kalam kazhippan kripa cheyaname;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *