838. ആകാശമേ കേൾക്കാ ഭുമിയെ – Aakaashame kelkkaa bhumiye

Song Title Aakaashame kelkkaa bhumiye
Album
Artist

ആകാശമേ കേൾക്ക
ഭൂമിയെ ചെവി തരിക
ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി
അവർ എന്നോടു മത്സരിക്കുന്നു

കാള തന്‍റെ ഉടയവന്‍റെ
കഴുത തന്‍റെ യജമാനന്‍റെ
പുൽതൊട്ടി അറിയുന്നല്ലോ
എൻ ജനം അറിയുന്നില്ല

അകൃത്യഭാരം ചുമക്കും ജനം
ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ മക്കൾ
വഷളായി നടക്കുന്നവർ
ദൈവമാരെന്നറിയുന്നില്ല

ആകാശത്തിൻ പെരിഞ്ഞാറയും
കൊക്കും മീവൽപ്പക്ഷിയും
അവ തന്‍റെ കാലമറിയും
എൻ ജനം അറിയുന്നില്ല

Aakaashame kelkka

bhoomiye chevi tharika
njaan makkale potti valartthi
avar ennotu mathsarikkunnu

kaala thanre utayavanre
kazhutha thanre yajamaananre
pulthotti ariyunnallo
en janam ariyunnilla

akruthyabhaaram chumakkum janam
dushpravartthikkaarute makkal
vashalaayi natakkunnavar
dyvamaarennariyunnilla

aakaashatthin perinjaarayum
kokkum meevalppakshiyum
ava thanre kaalamariyum
en janam ariyunnilla

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *